Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 67 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.9 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Chính phủ xác định:

A. Quản lý bằng pháp luật

B. Quản lý bằng phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý Nhà nước giữa các ngành các cấp

C. Quản lý bằng kế hoạch

D. Quản lý bằng cách kết hợp lợi ích của cá nhân, của tập thể với lợi ích của Nhà nước

Câu 3: Đối với công dân Việt Nam thì bảo vệ tổ quốc là:

A. Nghĩa vụ

B. Quyền

C. Quyền và nghĩa vụ

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong các bản Hiến pháp thì bản Hiến pháp nào có những quy định không mang tính hiện thực?

A. Hiến pháp 1946

B. Hiến pháp 1959

C. Hiến pháp 1980

D. Hiến pháp 1992

Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Quyền con người có tính giai cấp

B. Quyền công dân và quyền con người không có mối liên hệ với nhau

C. Quyền công dân có tính giai cấp

D. Tất cả nhận định trên đều sai

Câu 7: Hãy cho biết trong các quyền công dân sau đây theo quy đinh của Hiến pháp 1992 thì quyền nào chưa thể thực hiện được trên thực tế?

A. Quyền học tập

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước

C. Quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

D. Quyền ứng cử đại biểu Quốc hội

Câu 8: Hiện nay nước ta có bao nhiêu cấp hành chính?

A. 2 cấp

B. 3 cấp

C. 4 cấp

D. 5 cấp

Câu 9: Đơn vị hành chính nào sau đây tương đương với quận?

A. Thị trấn

B. Thành phố trực thuộc trung ương

C. Phường

D. Thị xã

Câu 11: Bộ là một cấp hành chính được quy định ở bản Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946

B. Hiến pháp 1959

C. Hiến pháp 1980

D. Hiến pháp 1992

Câu 13:  Chọn đáp án đúng?

A. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền,   vùng biển và vùng trời.

B. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

C. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Câu 14: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

B. Nhà nước pháp quyền  của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

C. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì  dân.

Câu 15: Chọn đáp án nào dưới đây đúng?

A. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

B. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp  giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

C. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Câu 16: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng:

A. Dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

B. Dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

C. Dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Câu 17: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc:

A. bình đẳng,  phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

C. trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Câu 18: Chọn đáp án đúng dưới đây?

A. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

B. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

C. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Câu 19: Hãy chọn đáp án đúng?

A. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

B. Quyền con người  chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

C. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Câu 21: Chọn đáp án đúng dưới đây:

A. Công dân từ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

B. Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

C. Công dân từ đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Câu 23:  Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhất:

A. Tội giết người

B. Tội đầu hàng giặc

C. Tội phản bội tổ quốc

Câu 25: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là:

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên