Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 66 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền công bố Hiến pháp, luật?

A. Chủ tịch Quốc hội

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tịch nước

Câu 2: Bản Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp thứ mấy của nước ta?

A. Bản Hiến pháp đầu tiên

B. Bản Hiến pháp thứ hai

C. Bản Hiến pháp thừ ba 

Câu 3: Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông qua?

A. Quốc hội khoá I

B. Quốc hội khoá II 

C. Quốc hội khoá III

Câu 4: Bác Hồ là Trưởng Ban soạn thảo Hiến pháp của các bản hiến pháp nào sau đây?

A. Hiến pháp năm 1946

B. Hiến pháp năm 1959

C. Cả hai phương án trên

Câu 5: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ai?

A. Toàn thể nhân dân

B. Lực lượng vũ trang nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 6: Hội đồng nhân dân có thể bị giải tán trong các trường hợp nào sau đây?

A. Khi hết nhiệm kỳ

B. Khi làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân địa phương

C. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ.

Câu 7: Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân chấm dứt khi nào?

A. Hết khoá Hội đồng nhân dân

B. Bị bãi nhiệm, miễn nhiệm

C. Cả hai phương án trên

Câu 8: Quốc hội lập hiến là Quốc hội có quyền gì?

A. Làm Hiến pháp

B. Làm luật

C. Cả hai phương án trên

Câu 9: Trong các khoá Quốc hội sau đây thì đâu là Quốc hội lập hiến?

A. Quốc hội khoá I

B. Quốc hội khoá II

C. Quốc hội khoá III

Câu 10: Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh nào sau đây?

A. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

B. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Cả hai phương án trên

Câu 11: Hội đồng nhân dân bầu ra các chức danh nào sau đây ở địa phương?

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

C. Cả hai phương án trên

Câu 12: Các cơ quan nào sau đây được gọi là Chính quyền địa phương?

A. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân địa phương

C. Cả hai phương án trên

Câu 17: Ở nước ta hiện nay, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức nào sau đây?

A. Bằng hình thức dân chủ trực tiếp

B. Bằng hình thức dân chủ đại diện

C. Cả hai hình thức trên

Câu 18: Ngôn ngữ quốc gia của nước ta hiện nay là ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ tiếng Việt

B. Ngôn ngữ tiếng Anh

C. Ngôn ngữ theo sự lựa chọn của mỗi người

Câu 19: Nhà nước quản lý xã hội bằng các hình thức nào sau đây?

A. Quản lý xã hội bằng pháp luật

B. Quản lý xã hội bằng đường lối, chính sách của Đảng

C. Cả hai phương án trên

Câu 20: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của ai?

A. Của giai cấp công nhân

B. Của người lao động

C. Của giai cấp công nhân và của người lao động

Câu 21: Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở nào sau đây?

A. Trên cơ sở bắt buộc

B. Trên cơ sở tự nguyện

C. Cả hai phương án trên

Câu 22: Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong các khuôn khổ nào sau đây?

A. Trong khuôn khổ Hiến pháp

B. Trong khuôn khổ pháp luật

C. Trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Câu 23: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của ai?

A. Của giai cấp công nhân

B. Của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

C. Cả hai phương án trên

Câu 24: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Chủ nghĩa Mác- Lênin

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 25: Quốc ca của nước ta hiện nay là gì?

A. Nhạc của bài Tiến quân ca

B. Lời của bài Tiến quân ca

C. Nhạc và lời của bài Tiến quân ca

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên