Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 187 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: Yếu tố phi kinh tế cơ bản mà tăng trưởng kinh tế còn phải phụ thuộc vào là?

A. Thể chế kinh tế - chính trị

B. Đặc điểm về văn hóa – xã hội tôn giáo

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 3: Luận điểm cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế của David Ricardo là?

A. Đất đai sản xuất nông nghiệp là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế (R)

B. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là lượng vốn sản xuất tăng thêm có được từ tiết kiệm và đầu tư của quốc gia (∆K)

C. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là khả năng thu hút lao động nông nghiệp của khu vực công nghiệp (L)

D. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào phát triển tiến bộ kỹ thuật tức trình độ công nghệ (T)

Câu 4: Luận điểm cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế của Harrod – Domar là?

A. Đất đai sản xuất nông nghiệp là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế (R)

B. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là lượng vốn sản xuất tăng thêm có được từ tiết kiệm và đầu tư của quốc gia (∆K)

C. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là khả năng thu hút lao động nông nghiệp của khu vực công nghiệp (L)

D. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào phát triển tiến bộ kỹ thuật tức trình độ công nghệ (T)

Câu 5: Luận điểm cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế của Lewis (trường phái hai khu vực) là?

A. Đất đai sản xuất nông nghiệp là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế (R)

B. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là lượng vốn sản xuất tăng thêm có được từ tiết kiệm và đầu tư của quốc gia (∆K)

C. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là khả năng thu hút lao động nông nghiệp của khu vực công nghiệp (L)

D. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào phát triển tiến bộ kỹ thuật tức trình độ công nghệ (T)

Câu 6: Luận điểm cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế của Kaldor là?

A. Đất đai sản xuất nông nghiệp là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế (R)

B. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là lượng vốn sản xuất tăng thêm có được từ tiết kiệm và đầu tư của quốc gia (∆K)

C. Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế chính là khả năng thu hút lao động nông nghiệp của khu vực công nghiệp (L)

D. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào phát triển tiến bộ kỹ thuật tức trình độ công nghệ (T)

Câu 9: Theo Sung Sang Park, tổng vốn đầu tư của quốc gia có thể phân bổ vào khu vực nào?

A. Khu vực sản xuất vật chất và đầu tư vào con người

B. Khu vực sản xuất vật chất và dịch vụ

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây thuộc luận điểm về mô hình tăng trưởng kinh tế của Sung Sang Park?

A. Nguồn gốc của tăng trưởng GDP phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất đã được xây dựng trên thực tế và trình độ kỹ năng lao động.

B. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quá trình tích lũy vốn sản xuất (K) và quá trình tích lũy trình độ công nghệ (T).

C. Có hai đáp án đúng.

D. Có hai đáp án sai.

Câu 11: Thông thường các nước đang phát triển ít quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Con người

D. Sản xuất vật chất

Câu 12: Tăng trưởng theo chiều sâu có nghĩa là?

A. Là tăng trưởng chủ yếu bởi nâng cao hệ số vốn/lao động và năng suất lao động

B. Chủ yếu gia tăng sản lượng nhưng hệ số vốn/lao động và năng suất lao động không thay đổi hoặc bị giảm

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 13: Tăng trưởng theo chiều rộng có nghĩa là?

A. Là tăng trưởng chủ yếu bởi nâng cao hệ số vốn/lao động và năng suất lao động

B. Chủ yếu gia tăng sản lượng nhưng hệ số vốn/lao động và năng suất lao động không thay đổi hoặc bị giảm

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên