Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 243 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 2. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 5:  Thuế được xếp vào…

A. công cụ thị trường

B. công cụ luật pháp

C. công cụ xã hội

D. công cụ chính sách

Câu 6: Chọn phát biểu chính xác nhất

A. Thuế là một khoản thu của chính phủ đối với các tổ chức và các thành viên trong xã hội

B. Thuế là khoản thu mang tính chất bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp và được pháp luật quy định

C. Thuế là khoản thu mang tính chất bắt buộc và được hoàn trả trực tiếp

D. Thuế là một khoản thu của chính phủ đối với các tổ chức và các thành viên trong xã hội, khoản thu này mang tính chất bắt buộc, không hoàn trả trực tiếp và được pháp luật quy định

Câu 7: Khi tính thuế, người ta luôn quan tâm…

A. chủng loại thuế

B. mức thuế suất

C. mục đích, phương pháp và nhu cầu thu thuế

D. mức độ trợ cấp cho các dự án bảo vệ môi trường

Câu 8: Buộc phải chuyển một phần thu nhập hoặc tài sản của mình thành nguồn thu của nhà nước do đặc điểm của thuế là… 

A. có tính cưỡng bức

B. nguồn thu này không hoàn trả cho người nộp

C. có tính tự nguyện

D. nhà nước dùng các chính sách thuế để làm đòn bẩy kích thích phát triển kinh tế

Câu 9: Chọn phát biểu sai. Phân loại theo đối tượng nộp thuế có… 

A. thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

B. thuế đánh vào bất động sản

C. thuế đánh vào thu nhập

D. thuế trực thu và thuế gián thu

Câu 10: Thuế được xem là một công cụ quản lý và điều tiết nền kinh tế - xã hội vì thông qua thuế…

A. chính phủ có thể điều khiển và phát triển sản xuất, lưu thông, điều chỉnh các quy luật quan trọng trong nền kinh tế bao gồm: quy luật “cung - cầu”, quy luật “tiền - hàng” và quy luật “tiêu dùng - tích lũy”

B. đánh vào bất động sản

C. đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

D. đánh vào thu nhập

Câu 11: Chọn phát biểu sai.

A. Thông qua việc đánh thuế chính phủ có thể điều chỉnh cơ cấu kinh tế

B. Thông qua việc đánh thuế chính phủ có thể lựa chọn các công nghệ thích hợp

C. Thuế có tác động tích cực đến việc mở rộng lưu thông hàng hóa - dịch vụ, hạn chế đầu cơ tích trữ, bình ổn thị trường...

D. Thuế không có ý nghĩa đối với việc lựa chọn các công nghệ thích hợp

Câu 12: Chọn phát biểu sai

A. Thuế góp phần vào việc phân phối lại thu nhập giữa các ngành nghề

B. Thuế góp phần vào việc phân phối lại thu nhập giữa nhóm chính trị

C. Thuế góp phần vào việc phân phối lại thu nhập giữa các vùng

D. Thuế góp phần vào việc phân phối lại thu nhập giữa các tầng lớp dân cư

Câu 13: Chọn phát biểu đúng.

A. Thuế không phải là phương tiện dùng để huy động nguồn tài chính vào ngân sách nhà nước

B. Thuế không có chức năng huy động nguồn tài chính.

C. Thông qua thuế, nhà nước tham gia phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân trong xã hội

D. Việc đánh thuế không tạo ra tính công bằng tương đối

Câu 14: Nhằm xác định đối tượng thực sự phải chịu thuế, người ta phân ra làm…

A. 2 loại thuế

B. 3 loại thuế

C. 4 loại thuế

D. 5 loại thuế

Câu 15: Chọn phát biểu sai.

A. Thuế trực thu là loại thuế được phân loại theo hình thức

B. Thuế gián thu là loại thuế được phân loại theo hình thức

C. Cả thuế trực thu và thuế gián thu đều được phân loại theo hình thức

D. Cả thuế trực thu và thuế gián thu đều không được phân loại theo hình thức

Câu 16: Chọn phát biểu đúng.

A. Thuế trực thu có xét đến tính công bằng hơn so với thuế gián thu

B. Việc đánh thuế theo hình thức trực thu không công bằng bằng việc đánh thuế theo hình thức gián thu

C. Việc đánh thuế theo hình thức trực thu hay gián thu không có xét đến tính công bằng

D. Thuế trực thu kích thích sự cố gắng tăng thu nhập của các đối tượng

Câu 17: Loại thuế trực tiếp điều tiết thu nhập của người nộp thuế là…

A. thuế trực thu

B. thuế gián thu

C.  thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh

D. thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa - dịch vụ

Câu 18: Người trực tiếp nộp thuế không phải là người chịu trực tiếp phần lớn số thuế là…

A. thuế trực thu

B.  thuế gián thu

C. thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh

D. thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa - dịch vụ

Câu 19: Tình trạng từ chối hoặc trốn, lậu thuế thường xảy ra đối với loại…

A. thuế trực thu

B. thuế gián thu

C.  thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh

D.  thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa - dịch vụ

Câu 20: Thuế đánh vào tiêu dùng là…

A. thuế trực thu

B. thuế gián thu

C. thuế đánh vào thu nhập

D.  thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa - dịch vụ

Câu 21: Thuế ô nhiễm do…………….. đưa ra

A.  nhà kinh tế học Pigou

B. nhà kinh tế học Pareto

C. nhà kinh tế học Keys

D. nhà kinh tế học Ricardo

Câu 22: Điểm sản lượng tối ưu xã hội là điểm có…

A. MNPB > 0

B. MNPB < 0

C. MEC > MNPB

D. MEC < MNPB

Câu 23: Để tính thuế ô nhiễm tối ưu, chúng ta cần biết…

A. giao điểm của đường MNPB với đường MEC

B. đường MNPB

C. đường MNPB

D. chi phí để sản xuất hàng hóa - dịch vụ

Câu 24: Ai phải trả thuế ô nhiễm?

A.  Người sản xuất

B. Người tiêu dùng

C. Cả người sản xuất và người tiêu dùng

D. Chính phủ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên