Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 186 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Khi xác lập thuế ô nhiễm đối với trường hợp cầu ít co giãn thì…

A. người tiêu dùng phải trả phần lớn khoản thuế

B. nhà sản xuất phải trả phần lớn khoản thuế

C. cả người tiêu dùng và nhà sản xuất phải trả phần lớn khoản thuế

D. chính phủ phải chịu phần lớn số thuế

Câu 2: Khi xác lập thuế ô nhiễm đối với trường hợp cầu co giãn mạnh thì

A. nhà sản xuất phải trả phần lớn khoản thuế

B. chính phủ phải chịu phần lớn số thuế

C. người tiêu dùng phải trả phần lớn khoản thuế

D. cả người tiêu dùng và nhà sản xuất phải trả phần lớn khoản thuế

Câu 3: Khi xác lập thuế ô nhiễm đối với trường hợp cầu co giãn mạnh thì…

A. người tiêu dùng phải trả phần lớn khoản thuế

B. nhà sản xuất phải trả phần lớn khoản thuế

C. cả người tiêu dùng và nhà sản xuất phải trả phần lớn khoản thuế

D. chính phủ phải chịu phần lớn số thuế

Câu 4: Chọn phát biểu đúng

A. Cầu về xăng co giản mạnh hơn cầu về bột giặt

B. Cầu về xăng co giản yếu hơn cầu về bột giặt

C. Cầu về xăng và cầu về bột giặt có độ co giản như nhau

D. Đường cầu về xăng có độ dốc thoải

Câu 5: Tính hiệu quả của thuế ô nhiễm phụ thuộc vào…

A.  độ co giãn tương đối của các tuyến cung và cầu

B. độ co giãn tương đối của tuyến cung

C. độ co giãn tương đối của tuyến cầu

D. không liên quan đến độ co giản của các tuyến cung và cầu

Câu 6: Khái niệm kiểm toán môi trường bắt đầu xuất hiện…

A. vào những năm đầu của thập niên 60

B. vào những năm đầu của thập niên 70

C. vào những năm đầu của thập niên 80

D. vào những năm đầu của thập niên 90

Câu 7: Chọn khái niệm đúng.

A. Kiểm toán môi trường là công cụ quản lý bao gồm một quá trình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ và khách quan được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và trang thiết bị môi trường đó hoạt động tốt

B. Kiểm toán môi trường là công cụ chính sách bao gồm một quá trình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ và khách quan được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và trang thiết bị môi trường đó hoạt động tốt

C. Kiểm toán môi trường là công cụ chính sách bao gồm một quá trình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ và khách quan được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và trang thiết bị môi trường đó hoạt động tốt

D. Kiểm toán môi trường là công cụ quản lý bao gồm một quá trình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ và khách quan được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực hiện tổ chức môi trường, xử lý môi trường và trang thiết bị môi trường đó hoạt động tốt

Câu 9: Những vấn đề "cứng" phục vụ cho kiểm toán được chuẩn bị ở…

A. giai đoạn trước kiểm toán môi trường

B. giai đoạn tiến hành kiểm toán môi trường

C. giai đoạn hậu kiểm toán

D. trong lúc viết báo cáo kiểm toán

Câu 10: Những vấn đề "mềm" phục vụ cho kiểm toán được chuẩn bị ở…

A. giai đoạn trước kiểm toán môi trường

B. giai đoạn tiến hành kiểm toán môi trường

C. giai đoạn hậu kiểm toán

D. trong lúc viết báo cáo kiểm toán

Câu 11: Kiểm toán chính thức được chia ra làm…

A. 3 giai đoạn chính

B. 4 giai đoạn chính

C. 5 giai đoạn chính

D. 6 giai đoạn chính

Câu 12: Lập báo cáo sơ bộ về những kết quả thu được được tiến hành vào…

A.  giai đoạn trước kiểm toán môi trường

B. giai đoạn tiến hành kiểm toán môi trường

C. giai đoạn hậu kiểm toán

D. bất cứ giai đoạn nào trong kiểm toán

Câu 15:  Xem xét chỉ tiêu quản lý quỹ cho hoạt động bảo vệ môi trường thuộc…

A. kiểm toán tài chính

B. kiểm toán tuân thủ

C. kiểm toán hoạt động

D. kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ

Câu 16: Xem xét việc tuân thủ các cam kết quốc tế về môi trường thuộc…

A. kiểm toán tài chính

B.  kiểm toán tuân thủ

C. kiểm toán hoạt động

D. kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ

Câu 17: Việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực (3Es) thuộc…

A. kiểm toán tài chính

B. kiểm toán tuân thủ

C. kiểm toán hoạt động

D. kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ

Câu 19: Việc đề ra phương hướng giải quyết, giao trách nhiệm cải thiện tình hình và lập biểu thời gian được tiến hành vào…

A.  giai đoạn trước kiểm toán môi trường

B.  giai đoạn tiến hành kiểm toán môi trường

C. giai đoạn hậu kiểm toán

D. bất cứ giai đoạn nào trong kiểm toán

Câu 20: Khi tiến hành kiểm toán môi trường, kiểm toán viên có thể tiến hành kiểm toán…

A. theo các nhân tố cấu thành nên ô nhiễm môi trường hoặc cũng có thể tiến hành kiểm toán theo các chuyên đề

B. theo các nhân tố cấu thành nên ô nhiễm môi trường

C. theo các chuyên đề như kiểm toán năng lượng, kiểm toán các chất thải

D. theo chương trình hành động bảo vệ môi trường của quốc gia

Câu 21: Từ viết tắt UNFCCC được dịch ra tiếng Việt là…

A. công ước khung của liên hợp quốc tế về biến đổi khí hậu

B. tổ chức các nước công nghiệp hóa

C.  tổ chức các nước tham gia hội nghị Rio de Janeiro

D. các nước tự nguyện ký vào nghị định thư Kyoto

Câu 24: Nghị định thư Kyoto đưa ra…

A. 2 cơ chế

B. 3 cơ chế

C. 4 cơ chế

D.  5 cơ chế

Câu 25: CDM là viết tắt của…

A. cơ chế phát triển sạch

B. cơ chế thương mại quyền phát thải quốc tế

C. cơ chế đồng thực hiện

D. cơ chế sản xuất sạch

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên