Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 856 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

138 Lần thi

Câu 1: Quy trình thực hiện kinh tế lượng có mấy bước

A. 6 bước

B. 9 bước

C. 7 bước

D. 8 bước

Câu 2: Kinh tế lượng là gì?

A. Áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế- xã hội

B. Đưa ra dự báo

C. Đưa ra chính sách trong tương lai

D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Hàm hồi quy là:

A. Hàm hồi quy tổng

B. Hàm hồi quy mẫu

C. Cả a, b đều sai

D. Cả a, b đều đúng

Câu 5: Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

A. Chính phủ

B. Doanh nghiệp

C. Hộ gia đình cá thể

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Sai số là:

A. Độ chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị ước lượng

B. Độ chênh lệch giữa giá trị trung bình và giá trị ước lượng

C. Độ chênh lệch giữa mô hình hồi quy mẫu và tổng thể

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Đại lượng Y trong phân tích hồi quy:

A. Đại lượng ngẫu nhiên

B. Đại lượng phi ngẫu nhiên

C. Đại lượng cho trước

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Đại lượng X trong phân tích hồi quy:

A. Nhân tố tác động

B. Nhân tố bị tác động

C. Vừa là nhân tố tác động và vừa là nhân tố bị tác động

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Thu thập số liệu có mấy dạng:

A. 1 dạng

B. 2 dạng

C. 3 dạng

D. 4 dạng

Câu 10: Thu thập số liệu  dạng nào sau đây:

A. Dữ liệu tổng thể và dữ liệu mẫu

B. Dữ liệu tổng thể

C. Dữ liệu mẫu

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 11: Ý nghĩa của dự báo là:

A. Kết quả dự báo chính xác góp phần hoạch định chính sách một cách đúng đắn cho các nhà quản lý

B. Kết quả dự báo tương đối góp phần hoạch định chính sách một cách đúng đắn cho các nhà quản lý.

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 12: Kiểm định giả thiết là:

A. Xác định mức độ phù hợp về mặt lý thuyết của mô hình

B. Xác định dạng mô hình và chẩn đoán dấu hiệu có thể vi phạm các giả thuyết cổ điển của mô hình kinh tế lượng

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

Câu 13: Hệ số TSS:

A. Tổng bình phương biến thiên của y

B. Hay Tổng bình phương của tất cả các giá trị chênh lệch giữa giá trị Yi và giá trị trung bình của chúng

C. Cả a, b đều sai

D. Cả a, b đều đúng

Câu 14: Hệ số ESS là:

A. Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của Y.

B. Tổng bình phương phần biến thiên được giải thích được bằng hàm hồi quy của Y.

C. Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của X.

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Hệ số RSS là:

A. Tổng bình phương phần biến thiên không giải thích được bằng hàm hồi quy của Y hay tổng bình phương phần dư

B. Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của Y.  

C. Cả a, b đều đúng.

D. Cả a, b đều sai

Câu 16: Biểu đồ phân tán là:

A. Mỗi “chấm”trên biểu đồ minh họa cho một quan sát thực tế chính là tọa độ của một cặp giá trị X và Y.

B. Biểu đồ minh họa cho một quan sát thực tế

C. Biểu đồ minh họa cho một quan sát trên mẫu.

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Sai số ngẫu nhiêu là:

A. Chênh lệch giữa giá trị quan sát của biến Y với giá trị bình quân các quan sát

B. Lệch giữa giá trị quan sát của biến X với giá trị bình quân các quan sát

C. Chênh lệch giữa giá trị quan sát của biến Y  và Y với giá trị bình quân các quan sát

D. Tất cả đều sai

Câu 18: Kỹ thuật phân tích hồi quy là:

A. Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập nhằm tìm ra các hệ số hồi quy và tìm hàm số hồi quy.

B. Kiểm định các giả thiết hồi quy tìm được như kiểm định hệ số hồi quy, kiểm định hàm số hồi quy.

C. Cả a, b đều đúng.

D. Cả a, b đều sai.

Câu 19: Phương sai và sai số chuẩn là:

A. Phương sai và sai số chuẩn của các tham số này chỉ ra mức chênh lệch bình quân của các tham số so với giá trị trung bình của nó.

B. Phương sai và sai số chuẩn của các tham số này chỉ ra các giá trị trung bình của nó.

C. Phương sai và sai số chuẩn của các tham số này chỉ ra các  giá trị chênh lệch  của nó.

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Màn hình quản lý biến là:

A. Quản lý các biến, cùng với các thông số liên quan đến biến.

B. Mỗi hàng trên màn hình quản lý một biến

C. Mỗi cột thể hiện các thông số liên quan đến biến đó.

D. Tất cả đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 138 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên