Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 290 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 8. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 3: Khi kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N, KTV Cường phụ trách khoản mục kiểm toán tiền đã phát hiện sai phạm sau: - Số dư TK 1122 trên sổ kế toán : 160 triệu đồng (8.000 USD). Công ty không thực hiện đánh giá lại khoản mục này. Biết tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại ngày 31/12/N là 21.000 VNĐ/USD. Thuế suất thuế TNDN là 22 % Giả sử sai phạm này là trọng yếu, bút toán điều chỉnh cần thiết đối với sai phạm trên là:

A. Nợ TK 1122: 8 triệu đồng/ Có TK 635 : 6,4 triệu đồng, Có TK 3334: 1,6 triệu đồng

B. Nợ TK 421: 6,4 triệu đồng, Nợ TK 3334: 1,6 triệu đồng/ Có TK 1122: 8 triệu đồng

C. Nợ TK 1122: 8 triệu đồng/ Có TK 421 : 6,24 triệu đồng, Có TK 3334: 1,76 triệu đồng ý

D. Nợ TK 642: 6,24 triệu đồng, Nợ TK 3334: 1,76 triệu đồng/ Có TK 1122: 8 triệu đồng

Câu 4: Khi kiểm toán khoản mục tiền, kiểm toán viên sử dụng chỉ số tài chính nào khi thực hiện thủ tục phân tích:

A. Tỷ lệ lãi gộp

B. Tỷ suất sinh lời trên tài sản

C. Hệ số khả năng thanh toán nhanh

D. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Câu 5: Thủ tục kiểm soát nào là hữu hiệu để ngăn ngừa nhân viên bán hàng cho khách - giá quy định của để biển thì số tiền chênh lệch:

A. Phân chia trách nhiệm giữa nhân viên bán hàng và thủ kho

B. Niêm yết giá công khai của hàng hóa khi bán hàng cho khách hàng

C. Kiểm kẻ tiền bán hàng thu được cuối ngày, đối chiếu với sổ thu tiền bán hàng

D. Kiểm kê, xác định số hàng bán ra trong ngày và đối chiếu với số tiền hàng thu được

Câu 6: Khi kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N, KTV Cường phụ trách khoản mục kiểm toán tiền đã phát hiện sai phạm sau: - Số dư TK 1122 trên sổ kế toán : 160 triệu đồng (8,000 USD). Công ty không thực hiện đánh giá lại khoản mục này. Biết tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại ngày 31/12/N là 21.000 VNĐ/USD. Thuế suất thuế TNDN là 22 % Thi. tục kiểm toán nào có thể phát hiện được sai phạm trên:

A. So sánh số dư gốc ngoại tệ TK 1122 với bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng

B. Thu thập tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng đối chiếu với tỷ giá ghi số số dư tài khoản TK 1122, kiểm tra cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

C. Gửi thư xác nhận tới ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản

D. Kiểm tra Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản

Câu 8: Kiểm toán viên Mai được phân công phụ trách kiểm toán khoản mục tiền khi kiểm toán BCTC tại Công ty CP Phích nước Rạng Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N đã phát hiện sai phạm sau:

A. Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp: 9 triệu đồng/ Có TK Thu nhập khác: 9 triệu đồng

B. Nợ TK Tiền mặt : 9 triệu đồng/ Có TK Thu nhập khác: 9 triệu đồng

C. Nợ TK Tiền mặt: 9 triệu đồng/ Có TK Chi phí quản lý doanh nghiệp: 9 triệu đồng

D. Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp: 9 triệu đồng/ Có TK Tiền mặt: 9 triệu đồng

Câu 9: Kiểm toán viên Mai được phân công phu trách kiểm toán khoản mục tiền khi kiểm toán BCTC. tại Công ty CP Phích nước Rạng Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N đã phát hiện sai phạm sau: - Kế toán ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp khoản thu thanh lý 1 thiết bị sản xuất là 9 triệu bằng tiền mặt. Thủ tục kiểm toán nào có thể phát hiện được sai phạm trên?

A. Gửi thư xác nhận tới khách hàng mua tài sản thanh lý

B. Đối chiếu phiếu thu tiền mặt với sổ quỹ tiền mặt

C.  Rà soát các nghiệp vụ thu tiền mặt, xác định nghiệp vụ được ghi chép đối ứng bất thường

D. Đối chiếu hóa đơn bán hàng với biên bản thanh lý tài sản cố định

Câu 10: Thủ tục kiểm soát nào là hữu hiệu để ngăn ngừa kế toán ghi không một khoản chi công tác phí:

A. Tất cả các khoản chỉ đều phải được ký duyệt trước khi chi tiền bởi người có thẩm quyền

B. Định kỳ tiến hành kiểm kê tiền mặt tại quỹ

C. Phân chia trách nhiệm giữa thủ quỹ và kế toán tiền

D. A và C đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên