Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 171 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Chi phí thuê nhà sử học giới thiệu về khu di tích cho khách du lịch được kế toán ghi tăng:

A. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

B. Chi phí nhân công sản xuất chung

C. Chi phí khác

D. Chi phí nhân công trực tiếp

Câu 2: Chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu đến cảng xuất theo quy định được kế toán hạch toán:

A. Tăng giá vốn hàng bán

B. Tăng chi phí bán hàng

C. Tăng chi phí khác

D. Giảm doanh thu xuất khẩu

Câu 3: Do sản phẩm dịch vụ không có hình thái vật chất nên:

A. Không có nghiệp vụ nhập xuất kho

B. Không có nghiệp vụ hàng bán bị trả lại

C. Không cần dùng đến TK 155

D. Tất cả các phương án

Câu 4: Doanh thu của hàng xuất khẩu được xác định theo:

A. Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa nhập xuất theo quy định sau khi trừ đi chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu

B. Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa khẩu xuất theo quy định

C. Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa khẩu nhập theo quy định

D. Giá bán của hàng xuất khẩu tại cửa nhập xuất theo quy định sau khi trừ đi chi phí bảo hiểm hàng xuất khẩu

Câu 5: Doanh thu về xuất khẩu hàng hóa tính theo giá FOB được ghi theo:

A. Tỷ giá thực tế tại thời điểm thực tế khi hàng đã hoàn thành các thủ tục xuất khẩu

B. Tỷ giá tại thời điểm thu tiền của khách hàng

C. Tỷ giá thực tế tại thời điểm hàng đến cửa khẩu nhập của người mua theo quy định

D. Tỷ giá thực tế tại thời điểm chuyển hàng đi để xuất khẩu

Câu 6: Hàng hóa được coi là xuất khẩu trong các trường hợp sau:

A. Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật

B. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu

C. Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người Việt Nam cho các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài

D. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác

Câu 8: Khi bàn giao công trình bảo hành cho khách hàng, nếu chi phí bảo hành thực tế lớn hơn dự phòng bảo hành đã trích, phần chênh lệch sẽ ghi:

A. Tăng giá vốn hàng bán

B. Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp

C. Tăng chi phí sản xuất chung

D. Tăng chi phí khác

Câu 9: Khi xuất dùng đồ dùng, dụng cụ phục vụ thi công kế toán ghi:

A. Tăng chi phí sử dụng máy thi công

B. Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp

C. Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

D. Tăng chi phí sản xuất chung

Câu 10: Nếu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển,hàng được xác định là đã được xuất khẩu khi:

A. Hàng đã được xếp lên tầu tại cảng bốc theo quy định

B. Thuyền trưởng ký vào vận đơn, hải quan đã ký xác nhận mọi thủ tục hải quan để hàng rời cảng bốc theo quy định

C. Hàng được xuất khỏi kho để chuyển ra cảng bốc theo quy định

D. Khách hàng nhận được hàng và thanh toán tiền hàng

Câu 11: Nội dung khoản mục chi phí nhân công trực tiếp trong hoạt động xây lắp bao gồm:

A. Tiền lương, tiền công, các khoản trích theo lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp

B. Tiền lương, tiền công phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp

C. Tiền lương, tiền công, tiền thưởng thi đua và các khoản trích theo lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp

D. Tiền lương, tiền công tiền thưởng thi đua phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp

Câu 12: Tại bên giao ủy thác xuất khẩu, hoa hồng ủy thác xuất khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác được kế toán phản ánh:

A. Tăng chi phí bán hàng

B. Giảm doanh thu bán hàng

C. Tăng chi phí khác

D. Tăng giá vốn hàng bán

Câu 13: Tại bên nhận ủy thác xuất khẩu, hoa hồng ủy thác xuất khẩu được kế toán phản ánh:

A. Tăng doanh thu cung cấp dịch vụ

B. Giảm giá vốn hàng bán

C. Tăng doanh thu tài chính

D. Tăng thu nhập khác

Câu 14: Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng” được dùng để phản ánh quan hệ thanh toán với chủ đầu tư trong trường hợp:

A. Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán với chủ đầu tư theo tiến độ kế hoạch

B. Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán với chủ đầu tư theo giá trị khối lượng thực hiện

C. Không theo hình thức nào trong 2 hình thức trên

D. Theo cả 2 hình thức trên

Câu 15: Tại một nhà hàng, chi phí may đồng phục cho nhân viên bán hàng được kế toán phản ánh:

A. Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp

B. Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

C. Tăng chi phí sản xuất chung

D. Tăng chi phí khác

Câu 16: Thời điểm xác định hàng đã được xuất khẩu là:

A. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa tức là khi người xuất khẩu mất quyền sở hữu về hàng hóa và nắm quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở người nhập khẩu

B. Thời điểm hàng được xuất khỏi kho để đem đi xuất khẩu

C. Thời điểm hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với hàng xuất khẩu

D. Thời điểm nhận được tiền của người mua ngước ngoài

Câu 18: Trong doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vận tải, lệ phí cầu phà được kế toán tập hợp vào:

A. Chi phí quản lý doanh nghiệp

B. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

C. Chi phí sản xuất chung

D. Chi phí khác

Câu 19: Trong doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê phòng nghỉ, chi phí tiền ga, gối, chăn màn trang bị cho phòng nghỉ được kế toán ghi:

A. Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp

B. Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

C. Tăng chi phí bán hàng

D. Tăng chi phí sản xuất chung

Câu 20: Trong hoạt động du lịch lữ hành, chi phí tiền ăn, nghỉ cho khách du lịch được kế toán ghi:

A. Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

B. Tăng chi phí bán hàng

C. Tăng chi phí khác

D. Tăng chi phí sản xuất chung

Câu 21: Trong hoạt động vận tải, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải, được kế toán hạch toán vào khoản mục:

A. Chi phí sản xuất chung

B. Chi phí quản lý doanh nghiệp

C. Chi phí bán hàng

D. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Câu 22: Trong nhà hàng, chi phí hương liệu để tẩm ướp thực phẩm được phản ánh vào khoản mục chi phí:

A. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

B. Giá vốn hàng bán

C. Chi phí khác

D. Chi phí sản xuất chung

Câu 23: Trong nhà hàng, thực phẩm bị hết hạn không sử dụng được, thiệt hại về số thực phẩm hỏng này được kế toán phản ánh:

A. Tăng giá vốn hàng bán

B. Tăng chi phí bán hàng

C. Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

D. Tăng chi phí sản xuất chung

Câu 24: Trong doanh nghiệp kinh doanh vận tải, khi trích trước chi phí săm lốp được kế toán ghi:

A. Nợ TK 627Có TK 335

B. Nợ TK 621Có TK 335

C. Nợ TK 632Có TK 335

D. Nợ TK 642Có TK 335

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên