Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 140 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về kế toán:

A. Kế toán là việc ghi chép số liệu

B. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra số liệu

C. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động

D. Các câu trên đều sai

Câu 2: Kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng nào sau đây:

A. Các cơ quan quản lý của Nhà nước

B. Các nhà quản trị doanh nghiệp

C. Các nhà đầu tư, các chủ nợ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 3: Đối tượng nghiên cứu của kế toán gồm:

A. Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

B. Tài sản và nguồn vốn

C. Tài sản, nguồn vốn và sự vận động của tài sản

D. Không phải các câu trên

Câu 4: Phải thu khách hàng thuộc đối tượng kế toán nào sau đây:

A. Tài sản

B. Nợ phải trả

C. Vốn chủ sở hữu

D. Chi phí

Câu 5: Nguồn vốn của doanh nghiệp gồm:

A. Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

B. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

C. Doanh thu và chi phí

D. Các câu trên đều sai

Câu 6: Một khoản phải trả người lao động thuộc:

A. Vốn chủ sở hữu

B. Nợ phải trả

C. Tài sản ngắn hạn

D. Các câu trên đều sai

Câu 8: Tổng tài sản của doanh nghiệp được xác định bằng:

A. Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

B. Nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu

C. Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn

D. Câu a hoặc c

Câu 9: Cơ quan ban hành chuẩn mực kế toán tại Việt Nam là:

A. Chính phủ

B. Bộ Tài chính

C. Tổng Cục thuế

D. Các câu trên đều sai

Câu 10: Đơn vị tính sử dụng trong kế toán là:

A. Đơn vị tiền tệ

B. Đơn vị hiện vật

C. Đơn vị thời gian lao động

D. Tất cả các câu trên

Câu 11: Văn bản pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật kế toán tại Việt Nam là:

A. Luật kế toán

B. Chế độ kế toán

C. Chuẩn mực kế toán

D. Các câu trên đều sai

Câu 12: Đối tượng kế toán nào sau đây không phải là tài sản:

A. Hàng hóa

B. Phải trả người bán

C. Phải thu khách hàng

D. Tạm ứng

Câu 14: Tại Việt Nam, Bộ Tài chính ban hành:

A. Luật kế toán

B. Chuẩn mực kế toán

C. Chế độ kế toán doanh nghiệp

D. Câu b và c

Câu 16: Điều nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc thận trọng:

A. Phải cẩn thận trong việc ghi chép, tính toán số liệu

B. Không công bố giá trị tài sản lớn hơn thực tế

C. Không công bố nợ phải trả nhỏ hơn thực tế

D. Câu b và c

Câu 17: Đối tượng kế toán nào sau đây thuộc vốn chủ sở hữu:

A. Tiền gửi ngân hàng

B. Tạm ứng

C. Lợi nhuận chưa phân phối

D. Thuế phải nộp Nhà nước

Câu 18: Phải trả cho người bán là đối tượng kế toán nào sau đây:

A. Tài sản

B. Nợ phải trả

C. Vốn chủ sở hữu

D. Chi phí

Câu 19: Những văn bản pháp lý nào sau đây chi phối công tác kế toán của một đơn vị:

A. Luật kế toán

B. Chế độ kế toán

C. Chuẩn mực kế toán

D. Tất cả các câu trên

Câu 20: Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị là:

A. Các nhà quản trị của doanh nghiệp

B. Các cơ quan quản lý nhà nước

C. Các nhà đầu tư

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 21: Báo cáo nào sau đây không phải là báo cáo tài chính doanh nghiệp:

A. Bảng cân đối kế toán

B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

C. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

D. Các câu trên đều sai

Câu 22: Thông tin nào sau đây được cung cấp thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

A. Tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định

B. Kết quả kinh doanh trong một thời kỳ

C. Tình hình thu chi tiền trong một thời kỳ

D. Các câu trên đều sai

Câu 23: Thông tin về các luồng tiền của doanh nghiệp được trình bày ở báo cáo tài chính nào sau đây:

A. Bảng cân đối kế toán

B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

C. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

D. Thuyết minh báo cáo tài chính

Câu 24: Nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt sẽ làm:

A. Tổng tài sản giảm

B. Tổng tài sản tăng

C. Tổng tài sản không đổi

D. Các trường hợp trên đều có thể xảy ra

Câu 25: Nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng sẽ làm:

A. Tăng luồng tiền thu vào

B. Giảm luồng tiền thu vào

C. Tăng luồng tiền chi ra

D. Giảm luồng tiền chi ra

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên