Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 310 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: Để đưa ra được quyết định nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, người quản lý cần biết những thông tin nào:

A. Nguồn gốc phát sinh của từng loại chi phí

B. Tình hình biến động của từng loại chi phí trong mối quan hệ với từng hoạt động

C. Các nguyên nhân chủ yếu làm tăng (giảm) chi phí

D. Tất cả các thông tin nói trên

Câu 2: Theo chức năng hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh   được phân thành:

A. Chi phí sản phẩm (chi phí sản xuất)

B. Chi phí bán hàng

C. Chi phí quản lý doanh nghiệp

D. Cả 3 loại chi phí

Câu 3: Yếu tố chi phí nào trong các yếu tố dưới đây không phải là kết quả của việc phân loại CP theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí.

A. Chi phí NVL trực tiếp

B. Chi phí nhân công

C. Chi phí khấu hao TSCĐ

D. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền

Câu 4: Dựa vào nội dung và tính chất kinh tế của chi phí, chi phí sản xuất được phân thành:

A. Chi phí NVL

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí sản xuất chung

D. Chi phí sử dụng máy

Câu 5: Đối với doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản phẩm bao gồm khoản mục nào:

A. Chi phí NVL trực tiếp

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí sản xuất chung

D. Cả 3 khoản mục

Câu 7: Từ đặc trưng cơ   bản của chi phí biến đổi, khi phân tích chi phí biến đổi, người  phân tích chỉ tiêu nào:

A. Tổng só chi phí biến đổi

B. Tỉ suất chi phí biến đổi

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Câu 9: Phù hợp với đặc trưng của CPCĐ, khi phân tích CPCĐ, người   phân tích chỉ tiêu nào?

A. Tổng số chi phí cố định

B. Tỉ suất chi phí cố định

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Câu 16: Trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp, người quản lý có thể lựa chọn phương án nào:

A. Tạo ra sản phẩm rồi mới bán?

B. Bán ngay nửa thành phẩm

C. Vừa bán ngay nửa thành phẩm vừa tạo ra thành phẩm rồi mới bán

D. Tất cả các phương án

Câu 18: Để có quyết định bán ngay nửa thành phẩm hay tiếp tục chế biến ra thành phẩm rồi mới bán, cần thiết phải có những thông tin nào?

A. Giá bán của thành phẩm

B. Giá bán của nửa thành phẩm

C. Chi phí tiếp tục chế biến tạo ra thành phẩm rồi mới bán ra?

D. Tất cả các thông tin

Câu 19: Để đưa ra quyết định bán ngay nửa thành phẩm hay tiếp tục chế biến tạo ra thành phẩm rồi mới bán, cần phải so sánh:

A. Giữa giá bán của thành phẩm với tổng chi phí để tạo ra thành phẩm đó?

B. Giữa giá bán của nửa thành phẩm với chi phí tiếp tục chế biến để tạo ra thành phẩm?

C. Giữa chi phí tiếp tục chế biến với chênh lệch giá bán thành phẩm so với giá bán nửa thành phẩm

D. Tất cả 3 phương án

Câu 20: Để đưa ra quyết định bán ngay nửa thành phẩm hay tiếp tục chế biến ra TP rồi mới bán, cần thiết phải có thông tin nào?

A. Chênh lệch giữa giá bán của thành phẩm với chi phí sản xuất thành phẩm

B. Chênh lệch giữa giá bán của nửa thành phẩm với chi phí tiếp tục chế biến ra TP?

C. Chênh lệch giữa chi phí tiếp tục chế biến và chênh lệch giữa giá bán của TP với giá bán của nửa Tp?

D. Tất cả các thông tin

Câu 22: Để đưa ra quyết định bán ngay chi tiết của sản phẩm hay sử dụng chi tiết để lắp ráp ra sản phẩm rồi mới bán, cần phải so sánh:

A. Giá bán của chi tiết sản phẩm với chi phí để sản xuất nó?

B. Giữa giá bán của sản phẩm với chi phí sản xuất sản phẩm?

C. Giữa giá bán của chi tiết sản phẩm với trị giá của nó được tính vào giá thành của sản phẩm?

D. Tất cả 3 phương án

Câu 23: Người quản lý cần phải có thông tin nào để đưa ra quyết định bán ngay chi tiết sản phẩm hay sử dụng nó để lắp ráp ra sản phẩm rồi mới bán (Dựa vào các thông tin được cung cấp, người quản lý cần lựa chọn phương án nào là hợp lý khi xét từ quan điểm kinh tế):

A. Chênh lệch giữa giá bán của sản phẩm với chi phí của sản phẩm

B. Chênh lệch giữa giá bán của chi tiết sản phẩm với chi phí của chi tiết sản phẩm?

C. Chênh lệch giữa giá bán của chi tiết sản phẩm với trị giá của nó được tính vào giá thành của sản phẩm?

D. Tất cả các thông tin

Câu 25: Giá bán của thành phẩm là 800 [CR][CR]Giá bán của nửa thành phẩm là 600; [CR][CR]Chi phí tiếp tục chế biến để có TP là 205

A. Bán ngay nửa thành phẩm

B. Tiếp tục chế biến rồi mới bán TP

C. Cả hai phương án trên đều đúng

D. Cả hai phương án trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên