Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 555 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

27 Lần thi

Câu 2: Trong các chi phí sau chi phí nào không phải là chi phí cơ bản?

A. Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất

B. Nhiên liệu cho chạy xe ô tô chở Giám đốc

C. Vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm

D. Vật liệu chính để sản xuất sản phẩm

Câu 4: Với doanh nghiệp thương mại chi phí sản phẩm gồm:

A. Chi phí nguyên vật liệu

B. Giá mua hàng

C. Chi phí thu mua hàng hóa

D. Chi phí thu mua hàng hóa và giá mua hàng

Câu 5: Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động gồm có:

A. Chi phí cố định

B.  Tất cả các phương án

C. Chi phí hỗn hợp

D.  Tất cả các phương án

Câu 7: Phân loại theo chức năng gồm những chi phí nào?

A. Chi phí cơ hội

B. Chi phí ngoài sản xuất

C. Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất

D. Chi phí sản xuất

Câu 8: Theo phương pháp FIFO khi lập báo cáo sản xuất cần tính những sản lượng nào?

A. Sản lượng tương đương dở dang đầu kỳ

B.  Sản lượng tương đương dở dang cuối kỳ

C. Sản lượng bắt đầu hoàn thành trong kỳ

D.  Tất cả các phương án

Câu 9: Giá thành toàn bộ theo biến phí gồm:

A. Biến phí quản lý doanh nghiệp

B. Biến phí bán hàng

C. Biến phí sản xuất

D. Tất cả các phương án

Câu 10: Định phí sản xuất phân bổ vào giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định theo tiêu thức nào?

A. Theo mức hoạt động chuẩn

B. Mức hoạt động thực tế

C. Mức hoạt động dự kiến

D. Mức hoạt động kế hoạch

Câu 13: Mục đích lập báo cáo sản xuất nhằm đảm bảo:

A. Thống kê tin tức về sản lượng

B. Tóm tắt tình hình sản xuất cho nhà quản trị

C. Theo dõi về sản xuất

D. Đánh giá dở dang

Câu 14: Định mức lượng vật liệu tiêu hao tính bởi nội dung nào?

A. Lượng vật liệu tiêu hao cho sản phẩm hỏng

B. Lượng hao hụt vật liệu cho phép

C. Lượng vật liệu cần SX 1 sản phẩm

D. Tất cả các phương án

Câu 15: Giá bán sản phẩm dịch vụ thông thường xác định bằng:

A. Tất cả các phương án

B. Chi phí gốc + Chi phí cộng thêm

C. Giá dự đoán

D. Giá thị trường

Câu 16: Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo giá thành sản xuất gồm:

A. Định phí sản xuất

B. Biến phí toàn bộ

C. Biến phí sản xuất

D. Biến phí sản xuất, định phí sản xuất

Câu 18: Nguyên tắc định giá bán sản phẩm thông thường có bao nhiêu nguyên tắc?

A. 4 nguyên tắc

B. 3 nguyên tắc

C. 1 nguyên tắc

D.  2 nguyên tắc

Câu 19: Nhóm nào trong các nhóm dưới đây có khả năng ít nhất sẽ được cung cấp các báo cáo KTQT:

A. Hội đồng quản trị

B. Quản đốc phân xưởng

C. Cổ đông

D. Quản lý các cấp

Câu 20: Nội dung trên các báo cáo KTQT:

A.  Do bộ tài chính quy định

B. Cung cấp tông tin về tình hình tài chính của tổ chức cho cổ đông

C. Được thiết kế nhằm thỏa mãn nhu cầu của các cấp quản trị trong tổ chức

D. Có tính khách quan vì chỉ phản ánh lại nhửng sự kiện đã xãy ra trong kỳ báo cáo

Câu 21: Kế toán quản trị:

A. Quan tâm đến việc xây dựng và duy trì thị trường cho các loại chứng khoán của tổ chứ

B. Lập các báo cáo mà có thể phân tích chi tiết và cung cấp thông tin nhiều hơn

C. Cung cấp thông tin cho nhứng ai quan tâm

D. Có các nguyên tắc báo cáo , ghi số do Bộ tài chính quy định thống nhất

Câu 22: Báo cáo KTQT được soạn thảo nhằm:

A. Đáp ứng nhu cầu của các cấp quản trị ở bên trong tổ chức

B. Đáp ứng nhu cầu của các cơ quan thuế

C. Đáp ứng nhu cầu của các cổ đông khi họ cần

D. Không có câu nào đúng

Câu 23: Chức năng nào trong các chức năng dưới đây không là chức năng của hệ thống KTQT?

A. Kiểm soát điều hành

B. Tính chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

C.  Kiểm soát quản lý

D.  Báo cáo tài chính

Câu 24: Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây là đặc điểm của hệ thống báo cáo KTQT?

A. Là các báo cáo tổng hợp có phạm vi toàn bộ tổ chức

B. Không có những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ

C. Có tính lịch sử

D. Đối tượng sử dụng là cổ đông , chủ nợ và cơ quan thuế

Câu 25: Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây là đặc điểm của hệ thống KTQT?

A. Đối tượng sử dụng ở bên ngoài tố chức

B. Báo cáo hướng về tương lai

C. Thông tin khách quan

D. Báo cáo về toàn thể tổ chức

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 27 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên