Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 217 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 2: Khi phân loại chi phí theo chức năng hoạt động ta có: 

A. chi phí thời kỳ 

B. chi phí trực tiếp 

C. chi phí gián tiếp

D. chi phí sản xuất

Câu 5: Khi phân tích quan hệ CP – KL – LN, chênh lệch giữa doanh thu và biến phí gọi  là: 

A. Số dư đảm phí

B. Tỷ lệ số dư đảm phí

C. Kết cấu chi phí

D. Đòn bẩy hoạt động

Câu 6: Tỷ số phản ánh quan hệ giữa tốc độ tang (giảm) doanh thu với tốc độ tang (giảm) lợi nhuận gọi  là: 

A. Kết cấu chi phí 

B. Số dư an toàn

C. Đòn bẩy hoạt động

D. Số dư đảm phí

Câu 7: Khi phân tích qua hệ CP – KL – LN, chênh lệch giữa doanh thu thực hiện và doanh thu hòa vốn gọi là: 

A. Số dư đảm phí 

B. Số dư an toàn 

C. Kết cấu chi phí 

D. Đòn bẩy hoạt động

Câu 8: Ta có số dư đảm phí bằng doanh thu hoạt động trừ đi:

A. Biến phí 

B. Giá bán

C. Định phí

D. Doanh thu

Câu 9: Khi phân tích điểm hòa vốn, doanh thu hòa vốn được tính bằng cách lấy định phí chia cho:

A. Số dư đảm phí 

B. Số dư an toàn

C. Tỷ lệ số dư đảm phí 

D. Tỷ lệ số dư an toàn

Câu 10: Khi phân tích qua hệ CP – KL – LN, tỷ lệ trong từng loại  biến phí, định phí trong tổng CP gọi là: 

A. Kết cấu chi phí 

B. Kết cấu hoạt động

C. Chi phí hỗn hợp 

D. Điểm hòa vốn

Câu 11: Khi phân tích qua hệ CP – KL – LN, số dư an toàn được tính bằng doanh thu thực hiện

A. Nhân với doanh thu hòa vốn 

B. Chia cho doanh thu hòa vốn 

C. Cộng với doanh thu hòa vốn 

D. Trừ với doanh thu hòa vốn

Câu 12: Độ lớn đòn bẩy hoạt động tính bằng

A. Số dư đảm phí + lợi  nhuận

B. Số dư đảm phí - lợi  nhuận

C. Số dư đảm phí x lợi nhuận 

D. Số dư đảm phí : lợi nhuận

Câu 13: Số dư đảm phí đơn vị tính bằng đơn giá bán trừ:

A. Biến phí

B. Định phí

C. Biến phí đơn vị

D. Chi phí

Câu 14: Dự toán ngân sách là công việc của nhà QT nhằm dự tính những gì sẽ ra:

A. Trong quá khứ 

B. Trong tương lai

C. Trong hiện tại

D. Không xảy ra

Câu 17: Dự toán lập ra trên cơ sở dự báo sản phẩm bán được gọi là:

A. Dự toán sản xuất 

B. Dự toán bán hàng

C. Dự toán tiêu thụ sản phẩm 

D. Dự toán tồn kho

Câu 18: Dự toán lập ra xác định tất cả chi phí sản xuất còn lại  trừ đi CP NVL trực tiếp và CP nhân công thì gọi là: 

A. Dự toán tiêu thụ SP

B. Dự toán CP nhân công trực tiếp

C. Dự toán CP nguyên vật liệu 

D. Dự toán CP SXC

Câu 19: Dự toán giúp nhà quản trị cân đối thu chi tiền từ đó tính các khoản đi vay, hay đem tiền đi đầu tư:

A. Dự toán tiền 

B. Dự toán thu tiền

C. Dự toán chi tiền

D. Dự toán sản xuất

Câu 20: Dự toán ngân sách không bao gồm:

A. Dự toán tiêu thụ SP 

B. Dự toán tiền

C. Dự toán SX

D. Bản nghiệm thu công trình

Câu 22: Khi xây dựng tiêu chuẩn định mức, định mức được xây dựng theo tiêu chuẩn sau: 

A. Lượng định mức 

B. Tiền định mức

C. Công định mức

D. Giờ định mức

Câu 23: Một tiêu chuẩn được dung để xây dựng tiêu chuẩn định mức là: 

A. Giá định mức

B. Tuần định mức

C. Ngày định mức

D. Tiền định mức

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên