Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 110 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Lý do nào không phải lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp?

A. Ra quyết định tuyệt đối chính xác

B. Giảm tình trạng quá tải thông tin

C. Tiết kiệm thời gian, chi phí

D. Tránh sử dụng nhầm thông tin

Câu 3: Mối quan hệ CP- KL-LN nằm trong phương trình nào?

A. LN=DT-CP

B. TS=NV

C. TỔNG PS NỢ = TỔNG PS CÓ

D. Tất cả các phương án

Câu 4: Mục đích nghiên cứu mối quan hệ CP-KL-LN nhằm:

A. Lập báo cáo kế hoạch

B. Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý

C. Khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận

D. Tất cả các phương án

Câu 5: Mục đích phân loại chi phí thành chi phí cơ bản và chi phí chung là:

A. Tiết kiệm công sức

B. Tiết kiệm chi phí xử lý

C. Tiết kiệm thời gian

D. Xác định phương hướng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành

Câu 6: Muốn tối đa hóa lợi nhuận thì:

A. Tối đa hóa tổng lãi trên biến phí

B. Tối đa hóa doanh số

C. Tối đa hóa định phí

D. Tối đa hóa sản lượng

Câu 7: Phân loại chi phí theo thời kỳ xác định lợi nhuận gồm:

A. Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ

B. Chi phí sản xuất

C. Chi phí sản phẩm

D. Chi phí thời kỳ

Câu 9: Phương pháp xác định chi phí nào cần phải lập phiếu tính giá thành riêng

A. Theo đơn đặt hàng

B. Theo quá trình

C. A & B

D. Tùy doanh nghiệp

Câu 12: Theo đối tượng sử dụng thông tin kế toán được chia thành:

A. Kế toán tài chính và quản trị

B. Kế toán tổng hợp và chi tiết

C. Kế toán doanh nghiệp và kế toán đơn vị sự nghiệp

D. Kế toán đơn và kép

Câu 13: Thông tin không thích hợp là thông tin không thỏa mãn tiêu chuẩn:

A. Có sự khác biệt

B. Có liên quan đến tương lai

C. Tất cả các phương án

Câu 14: Tổng lãi trên biến phí thì:

A. Tỷ lệ thuận so với doanh thu

B. Tỷ lệ nghịch so với doanh thu

C. Tỷ lệ so với doanh thu

Câu 15: Ứng dụng mối quan hệ CP - Khối lượng – Lợi nhuận trong quyết định:

A. Thay đổi định phí, giá bán, biến phí, doanh thu

B. Thay đổi biến phí, doanh thu

C. Thay đổi định phí, doanh thu

D. Tất cả các phương án

Câu 16: Theo chứ năng hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh là:

A. Chi phí sản phẩm (chi phí sản xuất)

B. Chi phí bán hàng

C. Chi phí quản lý doanh nghiệp

D. Cả 3 loại chi phí nói trên

Câu 17: Yếu tố chi phí nào trong các yếu tố chi phí dưới đây không phải là kết quả của việc phân loại CP theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí:

A. Chi phí NVL trực tiếp

B. Chi phí nhân công

C. Chi phí khấu hao TSCĐ

D. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền

Câu 18: Chi phí nào dưới đây là chi phí được phân loại theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí:

A. Chi phí sử dụng máy

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí NVL

D. Chi phí sản xuất chung

Câu 19: Những doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản phẩm bao gồm khoản mục:

A. Chi phí NVL trực tiếp

B. Chi phí nhân công trực tiếp.

C. Chi phí sản xuất chung

D. Cả 3 khoản mục nói trên

Câu 20: Chi phí sử dụng máy thi công là chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm:

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Nuôi trồng thủy sản

D. Xây lắp

Câu 21: Từ đặc trưng cơ bản của chi phí biến đổi, khi phân tích chi phí biến đổi, người ta phân tích chỉ tiêu nào:

A. Tổng số chi phí biến đổi

B. Tỉ suất chi phí biến đổi

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Câu 22: Phù hợp với đặc trưng của CPCĐ, khi phân tích CPCĐ, người ta phân tích chỉ tiêu nào?

A. Tổng số chi phí cố định

B. Tỉ suất chi phí cố định

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Câu 24: Để có quyết định bán ngay nửa thành phẩm hay tiếp tục chế biến ra thành phẩm rồi mới bán, người quản lý không cần có thông tin nào trong các thông tin dưới đây:

A. Giá thành của thành phẩm

B.  Chi phí tiếp tục chế biến

C. Giá bán của nửa thành phẩm.

D. Giá bán của thành phẩm

Câu 25: Để có quyết định tiếp tục hay ngừng sản xuất đối với 1 loại sản phẩm nào đó vì nó bị lỗ, cần thiết phải có thông tin nào trong các thông tin dưới đây:

A. Chi phí gián tiếp (cố định)

B. Chi phí gián tiếp không thể loại bỏ?

C. Chi phí biến đổi

D. Không cần các thông tin nói trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên