Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 262 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong phân tử porphin, các vòng pyrol được đánh số:

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

B. I, II, III và IV theo chiều kim đồng hồ 

C. α, β, γ, δ 

D. A, B, C, D và E 

Câu 2: Trong phân tử porphin, các cầu nối methylen được ký hiệu:

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

B. I, II, III và IV theo chiều kim đồng hồ 

C. α, β, γ, δ 

D. A, B, C, D và E

Câu 3: Trong phân tử porphin, vị trí các nhóm thế trên khung phân tử được đánh số:

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

B. I, II, III và IV theo chiều kim đồng hồ 

C. α, β, γ, δ

D. A, B, C, D và E

Câu 4: Công thức hóa học này là: 

A. Protoporphyrin IX 

B. Hematoporphyrin

C. Coproporphyrin III 

D. Porphin

Câu 5: Công thức hóa học này là công thức: 

A. Coproporphyrin I 

B. Uroporphin III 

C. Porphin 

D. Protoporphyrin IX

Câu 6: Công thức hóa học này: 

A. Uroporphin I 

B. Hematoporphyrin 

C. Coproporphyrin I 

D. Protoporphyrin IX

Câu 7: Công thức HH này là: 

A. Porphin 

B. 2,3-DPG 

C. Uroporphin III 

D. Coproporphyrin III

Câu 8: Công thức hóa học này là công thức nào: 

A. Protoporphyrin IX 

B. Uroporphin III 

C. Coproporphyrin I 

D. Hematoporphyrin 

Câu 9: Chọn đáp án đúng về công thức hóa học này: 

A. Hematoporphyrin 

B. 2,3-DPG 

C. Uroporphin I 

D. Coproporphyrin III

Câu 12: Công thức hóa học này gồm 4M, 2V và 2P, đó là:

A. Coproporphyrin I 

B. Uroporphin III 

C. Porphin 

D. Protoporphyrin IX 

Câu 13: Công thức hóa học này gồm 4M và 4P, đó là:

A. Uroporphin 

B. Hematoporphyrin 

C. Coproporphyrin 

D. Protoporphyrin IX 

Câu 14: Công thức hóa học này gồm 4P và 4A, đó là:

A. Hematoporphyrin 

B. 2,3-DPG 

C. Uroporphin 

D. Coproporphyrin

Câu 15: Công thức hóa học này gồm 2 E-OH, 4M và 2P, đó là:

A. Protoporphyrin IX 

B. Uroporphin 

C. Coproporphyrin 

D. Hematoporphyrin

Câu 16: Các nhóm thế của Porphyrin, kí hiệu –M là:

A. Vinyl 

B. Hydroxyetyl 

C. Propionyl 

D. Methyl

Câu 17: Các nhóm thế của Porphyrin, kí hiệu –A là:

A. Propionyl 

B. Acetyl 

C. Ethyl 

D. Methyl

Câu 18: Độ tan của Porphyrin phụ thuộc vào:

A. Nhóm amin thế 

B. Nhóm hydroxyl thế 

C. Nhóm carboxyl thế 

D. Nhóm amino thế

Câu 19: Uroporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

A. 2 nhóm 

B. 4 nhóm 

C. 7 nhóm 

D. 8 nhóm

Câu 20: Protoporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

A. 1 nhóm 

B. 2 nhóm

C. 4 nhóm 

D. 5 nhóm 

Câu 21: Chọn phát biểu đúng về Metaloprotein:

A. Dễ chuyển hóa sang năng lượng 

B. Không hấp thụ với nước 

C. Dễ tạo phức với ion kim loại

D. Thường kết tinh dưới dạng tinh thể Hemin

Câu 22: Porphyrin kết hợp với Fe2+ trong nhóm:

A. Hemoglobin, Catalase, Myoglobin và Cytocrom 

B. Myoglobin, Chlorophyl, Cytocrom và Catalase 

C. Cytocrom, Myoglobin, Hemoglobin và Chlorophyl 

D. Catalase, Cytocrom, Chlorophyl và Hemoglobin

Câu 23: Porphyrin kết hợp với Mg2+ trong nhóm:

A. Hemoglobin 

B. Catalase 

C. Cytocrom 

D. Chlorophyl 

Câu 24: Hồng cầu người chứa khoảng:

A. 18% Hb 

B. 32% Hb 

C. 54% Hb 

D. 72% Hb

Câu 25: Hemoglobin gồm có:

A. 2 phần

B. 3 phần 

C. 4 phần 

D. Chỉ 1 phần

Câu 26: Trong hemoglobin, nhóm ngoại là:

A. Hem

B. Globin

C. Fe2+

D. Myoglobin

Câu 27: Trong hemoglobin, phần thuần là:

A. Hem 

B. Globin

C. Fe2+ 

D. Myoglobin

Câu 28: Hem có nhân là:

A. Protoporphynin IX 

B. Hematoporphyrin 

C. Porphin 

D. Hematin

Câu 29: Hem là hợp chất có nhân gắn với:

A. Fe2+

B. Fe3+

C. Fe2+ và Fe3+

D. Tất cả đều sai

Câu 30: Hem bị oxy hóa thành:

A. Hematin 

B. Hemin 

C. Teichman 

D. Myoglobin

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên