Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 60

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 60

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 79 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 60. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 8: Ubiquinon là:

A. Chất nằm ở hệ thống kết thúc chuỗi

B. Chất chuyển điện tử từ CoQ đến cytocrom b

C. Chất chuyển điện tử từ ubiquinon đến cytocrom c

D. Những thành phần của cytocrom oxydase

Câu 9: Flavoprotein là:

A. Những thành phần của cytocrom oxydase

B. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa ubiquinon và cytocrom c

C. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa Flavoprotein và cytocrom b

D. Xúc tác sự vận chuyển hydro giữa NADH và ubiquinon

Câu 10: Cytocrom oxydase là:

A. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa Flavoprotein và cytocrom b

B. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa cytocrom c và cytocrom a

C. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa ubiquinon và cytocrom c

D. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa cytocrom a và oxy

Câu 11: Cytocrom a là:

A. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa Flavoprotein và cytocrom b

B. Nằm ở hệ thống gần kết thúc chuỗi

C. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa ubiquinon và cytocrom c

D. Thành phần của cytocrom oxydase

Câu 12: Cytocrom b là:

A. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa Flavoprotein và cytocrom b

B. Nằm ở hệ thống kết thúc chuỗi

C. Xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa ubiquinon và cytocrom c

D. Những thành phần của cytocrom oxydase

Câu 15: Trong chu trình Krebs, Cis Aconitat là chất trung gian giữa:

A. Citrat và Isocitrat

B. SuccinylCoA và Fumarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat và Succinat

D. Succinat và Malat

Câu 16: Trong chu trình Krebs, Oxalosuccinat là chất trung gian giữa:

A. Succinat và Malat

B. Iso citrat và \(\alpha\) -Cetoglutarat

C. SuccinylCoA và Fumarat

D. Citrat và Isocitrat

Câu 17: Trong chu trình Krebs, SuccinylCoA là chất trung gian giữa:

A. Citrat và Isocitrat

B. SuccinylCoA và Fumarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat và Succinat

D. Succinat và Malat

Câu 18: Trong chu trình Krebs, Fumarat là chất trung gian giữa:

A. Citrat và Isocitrat

B. SuccinylCoA và Fumarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat và Succinat

D. Succinat và Malat

Câu 19: Trong chu trình Krebs, Succinat là chất trung gian giữa:

A. Citrat và Isocitrat

B. SuccinylCoA và Fumarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat và Succinat

D. Succinat và Malat

Câu 21: Điều kiện hoạt động của chuỗi hô hấp tế bào:

A. Trong ty thể và có Oxy

B. Ngoài ty thể và có Oxy

C. Trong ty thể và không cần Oxy

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 24: Liên kết nào không phải là liên kết phosphat giàu năng lượng:

A. Pyrophosphat

B. Acylphosphat

C. Thiolphosphat

D. Estephosphat

Câu 25: Chất nào sau đây là chất trung gian trong chu trinh acid citric:

A. Acid pyruvic

B. Acid sialic

C. Acid acetic

D. Cis-aconitat

Câu 26: Trong chu trình Krebs, sản phẩm biến đổi từ oxaloacetat là:

A. Acid malic

B. Acid citric

C. Acid pyruvic

D. Acid succinic

Câu 30: Chất nằm ở hệ thống kết thúc chuỗi:

A. Ubiquinon

B. Flavoprotein

C. Cytocrom oxydase

D. Cytocrom a

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên