Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 59

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 59

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 189 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 59. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Chất xúc tác sự vận chuyển điện tử giữa Ubiquinon và Cytocrom c.

A. Ubiquinon

B. Flavoprotein

C. Cytocrom oxydase

D. Cytocrom b

Câu 2: Chất nào là những thành phần của cytocrom oxydase.

A. Ubiquinon

B. Flavoprotein

C. Cytocrom oxydase

D. Cytocrom a

Câu 3: Chất xúc tác vận chuyển điện tử giữa NADH và Ubiquinon.

A. Ubiquinon

B. Flavoprotein

C. Cytocrom oxydase

D. Cytocrom a

Câu 5: Cấu tạo Hem gồm:

A. Porphin, 4 gốc V, 2 gốc M, 2 gốc P, Fe++.

B. Porphin, 2 gốc E, 4 gốc M, 2 gốc P, Fe+++.

C. Porphin, 4 gốc M, 2 gốc V, 2 gốc P, Fe++.

D. Porphin, 4 gốc M, 2 gốc V, 2 gốc P, Fe+++.

Câu 6: Cấu tạo hem gồm có:

A. Porphyrin gắn với gốc M, gốc P và gốc V.

B. Protoporphyrin I, Fe+++.

C. Protoporphyrin II, Fe++.

D. Protoporphyrin IX, Fe++.

Câu 7: Hb được cấu tạo bởi:

A. Protoporphyrin IX, Fe++, globulin.

B. Protoporphyrin IX, Fe++, globin.

C. Hem, globulin.

D. Protoporphyrin IX, Fe+++, globin.

Câu 9: Globin trong HbA gồm:

A. 2 chuỗi \(\alpha\) ,  2 chuỗi \(\beta\)

B. 2 chuỗi \(\delta\) ,  2 chuỗi \(\gamma\)

C. 2 chuỗi \(\beta\) ,  2 chuỗi \(\delta\)

D. chuỗi \(\beta\) ,  2 chuỗi \(\gamma\)

Câu 10: Globin trong HbF gồm:

A. 2 chuổi \(\alpha\) ,  2 chuổi \(\beta\)

B. 2 chuổi \(\alpha\) ,  2 chuổi \(\gamma\)

C. 2 chuổi \(\alpha\) ,  2 chuổi \(\delta\)

D. 2 chuổi \(\beta\) ,  2 chuổi \(\gamma\)

Câu 11: Liên kết hình thành giữa hem và globin là:

A. Liên kết hydro giữa Fe++ và nitơ của pyrol.

B. Liên kết đồng hoá trị giữa Fe++ và nitơ của pyrol.

C. Liên kết ion giữa Fe++ và nitơ của imidazol.

D. Liên kết phối trí giữa Fe++ và nitơ của imidazol 

Câu 12: Oxyhemoglobin được hình thành do:

A. Gắn O2 vào nhân imidazol bởi liên kết phối trí

B. Oxy hóa hem bằng O2

C. Gắn O2 vào Fe++ bằng liên kết phối trí

D. Gắn O2 vào nhân pyrol

Câu 13: O2 gắn với Hb ở phổi thì:

A. Fe++ → Fe+++

B. Fe++ → Fe0

C. Fe++ → Fe++

D. Fe+++ → Fe++

Câu 15: Hb bình thường của người trưởng thành là:

A. HbA,  HbA2

B. HbC,  HbF 

C. HbF,  HbS.

D. HbC,  HbS

Câu 16: Hb bị oxy hóa tạo thành:

A. Carboxyhemoglobin

B. Carbohemoglobin

C. Hematin

D. Methemoglobin

Câu 17: Hb kết hợp với CO:

A. Qua nhóm amin của globin

B. Qua nitơ của Imidazol

C. Qua nitơ của Pyrol

D. Qua Fe++ của hem

Câu 18: Vai trò của Hemoglobin trong cơ thể:

A. 1,2,3

B. 2,3,4

C. 1,3,4

D. 3,4,5

Câu 19: Hb kết hợp với Oxy khi:

A. pCO2 tăng, H+ tăng, pO2 giảm

B. pCO2 giảm, H+ tăng, pO2 giảm

C. pCO2 giảm, H+ giảm, pO2 tăng

D. pCO2 tăng, H+ giảm, pO2 giảm

Câu 20: Hb tác dụng như 1 enzym xúc tác phản ứng:

A. Chuyển nhóm metyl

B. Chuyển nhóm - CHO

C. Phân hủy H2O2

D. Thủy phân peptid

Câu 21: Ngoài Hb, trong cơ thể có các chất có cấu tạo nhân porphyrin:

A. Myoglobin, cytocrom, globulin

B. Peroxydase, catalase, cytocrom

C. Globin, catalase, myoglobin

D. Catalase, oxydase, globulin

Câu 22: Enzym xúc tác phản ứng chuyển MetHb thành Hb:

A. Peroxydase

B. Catalase

C. Oxydase

D. Diaphorase

Câu 23: Nguyên liệu tổng hợp Hem:

A. Succinyl CoA, glycin, Fe

B. Coenzym A, Alanin, Fe

C. Malonyl CoA, glutamin, Fe

D. Succinyl CoA, serin, Fe 

Câu 24: Các giai đoạn tổng hợp hem:

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,3,2,4,5,6

C. 1,3,2,5,4,6

D. 1,2,4,3,5,6

Câu 25: Enzym xúc tác kết hợp protoporphyrin IX và Fe++:

A. Ferrochetase

B. ALA Synthetase

C. Dehydratase

D. Decarboxylase

Câu 26: Hb được tổng hợp chủ yếu ở:

A. Cơ, lách, hồng cầu non 

B. Thận, cơ, tủy xương

C. Thận, nảo, hệ võng mạc nội mô

D. Tủy xương, hồng cầu non

Câu 27: Mở vòng pyrol xúc tác bởi enzym:

A. Hem synthetase

B. Hem decarboxylase

C. Hem oxygenase

D. Ferrochetase 

Câu 28: Hb sau khi mở vòng, tách Fe và globin tạo thành:

A. Bilirubin

B. Biliverdin

C. Urobilin

D. Stercobilin

Câu 29: Công thức bên dưới đây có tên:

A. Biliverdin

B. Bilirubin liên hợp

C. Bilirubin tự do

D. Verdoglobin

Câu 30: Bilirubin liên hợp gồm:

A. Bilirubin tự do liên kết với albumin

B. Bilirubin tự do liên kết với acid glucuronic

C. Bilirubin tự do liên kết với globin

D. Bilirubin tự do liên kết với globulin

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên