Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 343 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 3: Base nitơ trong thành phần acid nucleic dẫn xuất từ nhân:

A. Pyrimidin, Purin

B. Pyrimidin, Imidazol

C. Purin, Pyrol

D. Purin, Pyridin

Câu 4: Base nitơ dẫn xuất từ pyrimidin:

A. Cytosin, Uracil, Histidin

B. Uracil, Cytosin, Thymin

C. Thymin, Uracil, Guanin

D. Uracil, guanin, Hypoxanthin

Câu 5: Base nitơ dẫn xuất từ purin:

A. Adenin, Guanin, Cytosin

B. Guanin, Hypoxanthin , Thymin

C. Hypoxanthin, Metylhypoxanthin, Uracil

D. Guanin, Adenin, Hypoxanthin

Câu 6: Công thức sau có tên: 

A. Guanin

B. Adenin

C. Cytosin

D. Hypoxanthin

Câu 7: Công thức sau có tên là:

A. Cytosin

B. Thymin

C. Hypoxanthin

D. Adenin

Câu 8: Thành phần hóa học chính của ADN:

A. Guanin, Adenin, Cytosin, Uracil, \(\beta\) .D ribose, H3PO4

B. Adenin, Guanin, Uracil, Thymin, \(\beta\) .D deoxyribose, H3PO4

C. Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, \(\beta\) .D deoxyribose, H3PO4

D. Guanin, Adenin, Uracil, Thymin, \(\beta\) .D deoxyribose, H3PO4

Câu 9: Thành phần hóa học chính của ARN:

A. Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, \(\beta\) .D deoxyribose, H3PO4

B. Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, \(\beta\) .D ribose

C. Uracil, Thymin, Adenin, Hypoxanthin, \(\beta\) .D deoxyribose, H3PO4

D. Guanin, Adenin, Cytosin, Uracil, \(\beta\) .D ribose, H3PO4

Câu 10: Thành phần hóa học chính của acid nucleic:

A. 1, 2, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 4, 5

D. 1, 4, 5

Câu 11: Các nucleosid sau gồm:

A. 1,2,3

B. 1,3,5

C. 2,3,4

D. 1,3,4

Câu 12: Thành phần nucleotid gồm:

A. 2, 4

B. 2, 3

C. 4, 5

D. 3, 4 

Câu 13: Công thức sau có tên là gì:

A. Guanosin 5’ monophosphat

B. Adenosin 3’ monophosphat

C. Adenosin 5’ monophosphat

D. Cytosin 5’ monophosphat

Câu 14: Công thức sau là:

A. AMP

B. dAMP

C. dTMP

D. TMP

Câu 15: Vai trò ATP trong cơ thể:

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 5

D. 3, 4, 5

Câu 16: Vai trò AMP vòng:

A. Tham gia phản ứng phosphoryl hóa

B. Tham gia tổng hợp hormon

C. Dự trữ năng lượng

D. Là chất thông tin thứ hai mà hormon là chất thông tin thứ nhất

Câu 17: Nucleotid có vai trò trong tổng hợp phospholipid:

A. CDP, CTP

B. UTP, GTP

C. UDP, UTP

D. ATP, ADP

Câu 18: Nucleotid có vai trò trong tổng hợp glycogen:

A. GDP, GTP

B. UDP, UTP

C. ATP, AMP

D. ATP, CDP

Câu 19: Cấu trúc Polynucleotid giữ vững bởi liên kết:

A. Hydro, Disulfua, Phosphodieste

B. Hydro, Peptid, Phosphodieste

C. Hydro, Phosphodieste, Glucosid

D. Phosphodiete, Disulfua, Glucosid

Câu 20: Cấu trúc bậc I của ADN gồm:

A. dGMP, dAMP, dCMP, dUMP nối với nhau bởi liên kết 3’ 5’ phosphodieste

B. dGMP, dAMP, dCMP, dTMP nối với nhau bởi liên kết 2’ 5’ phosphoeste

C. dGMP, dAMP, dCMP, dTMP nối với nhau bởi liên kết 3’ 5’ phosphodieste

D. dAMP, dCMP, dGMP, dIMP nối với nhau bởi liên kết 3’ 5’ phosphodieste

Câu 21: Cấu trúc bậc II của ADN giữ vững bởi liên kết:

A. Liên kết ion giữa A và T, G và C

B. Liên kết hydro giữa A và T, G và C

C. Liên kết disulfua giữa A và T, G và C

D. Liên kết hydro giữa A và C, G và T

Câu 22: Thành phần chính của ARN gồm:

A. AMP, CMP, UMP, GMP

B. GMP, TMP, ATP, CMP

C. CMP, TMP, UMP, GMP

D. CMP, TMP, UMP, GTP

Câu 23: Cấu trúc bậc II của ARN giữ vững bởi liên kết:

A. Hydro giữa A và G, C và T

B. Hydro giữa A và U, G và C

C. Hydro giữa A và T, G và C

D. Ion giữa A và U, G và C

Câu 26: Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng 1 là:

A. Guanase

B. Adenase

C. Xanthin oxydase

D. Adenosin desaminase

Câu 27: Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng 2 là:

A. Guanase

B. Adenase

C. Xanthin oxydase

D. Adenosin desaminase

Câu 28: Các chất thoái hóa của Base pyrimydin:

A. 1, 2, 3

B. 3, 4, 5

C. 1, 4, 5

D. 1, 3, 4

Câu 29: Nguyên liệu tổng hợp Ribonucleotid có Base purin:

A. Asp, Acid cetonic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl-p

B. Asp, Acid formic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl-p

C. Asp, Glu, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl-p

D. Asn, Gln, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl-p

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên