Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 76 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Việc tổ chức các đơn vị công tác phải thực hiện sao cho với một đơn vị công tác khi làm việc theo 01 phiếu công tác, quy định nào sau đây đúng:

A. Người CHTT và người GSAT điện (nếu có) có thể giám sát được hầu hết nhân viên của đơn vị công tác để đảm bảo an toàn.

B. Người CHTT và người GSAT điện (nếu có) có thể giám sát được hầu hết nhân viên của đơn vị công tác để đảm bảo an toàn về điện.

C. Người CHTT và người GSAT điện (nếu có) có thể giám sát được tất cả nhân viên của đơn vị công tác trong cùng một thời gian, không gian để đảm bảo an toàn về điện.

D. Cả a và c.

Câu 2: Việc đăng ký cắt điện công tác do đơn vị nào đăng ký với đơn vị điều độ có quyền điều khiển thiết bị, quy định nào sau đây đúng?

A. Đơn vị làm công việc.

B. Đơn vị quản lý vận hành.

C. Cả a và b đều đúng.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 3: Đơn vị làm công việc phải gửi Giấy đăng ký công tác cho đơn vị nào?:

A. Đơn vị điều độ có quyền điều khiển thiết bị.

B. Đơn vị quản lý vận hành có người đại diện cho phép vào làm việc (trường hợp công việc liên quan đến thiết bị của hâi đơn vị quản lý vận hành trở lên).

C. Từng đơn vị quản lý vận hành có liên quan để các đơn vị này lập kế hoạch đăng ký cắt điện, viết Phiếu công tác, Giấy phối hợp cho phép, Lệnh công tác (trường hợp được làm việc bằng Lệnh công tác do đơn vị quản lý vận hành cấp).

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 5: Trách nhiệm của đơn vị làm công việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, quy định nào sau đây đúng?

A. Tổ chức khảo sát, lập biên bản hiện trường (trừ trường hợp công việc đơn giản, ít yếu tố nguy hiểm về an toàn điện mà đơn vị quản lý vận hành và đơn vị làm công việc biết rõ, thấy không phải khảo sát) với sự tham gia đầy đủ của các đơn vị quản lý vận hành có liên quan và đơn vị điều độ (khi có yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành). Người đi khảo sát phải là những người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp, người lãnh đạo công việc và người giám sát an toàn điện (nếu có) của đơn vị công tác.

B. Lập và thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành có liên quan về tiến độ và tổ chức các đơn vị công tác phù hợp với công việc, điều kiện thực tế của hiện trường.

C. Việc tổ chức các đơn vị công tác phải thực hiện sao cho với một đơn vị công tác khi làm việc theo 01 phiếu công tác người chỉ huy trực tiếp và người giám sát an toàn điện (nếu có) phải giám sát được tất cả nhân viên của đơn vị công tác trong cùng một thời gian, không gian để đảm bảo an toàn về điện. 

D. Cả a, b và c

Câu 6: Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, quy định nào sau đây đúng?

A. Khi chuẩn bị tiến hành công việc phải cử người nắm vững công tác quản lý vận hành thiết bị, phối hợp với đơn vị làm công việc và các đơn vị liên quan khảo sát, lập biên bản hiện trường (trừ những công việc đơn giản, ít yếu tố nguy hiểm về an toàn điện).

B. Cử nhân viên vận hành thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm việc. Nếu thao tác cắt điện thuộc các đơn vị quản lý vận hành khác thì chủ động phối hợp với Điều độ cắt điện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian làm việc.

C. Cử người cho phép là nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường.

D. Cả a, b và c

Câu 7: Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, quy định nào sau đây đúng?

A. Cử nhân viên vận hành thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm việc. Nếu thao tác cắt điện thuộc các đơn vị quản lý vận hành khác thì chủ động phối hợp với Điều độ cắt điện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian làm việc.

B. Cử người cho phép là nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường.

C. Cấp Phiếu công tác, Lệnh công tác.

D. Cả a, b và c

Câu 8: Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc nếu thiết bị hoặc nơi làm việc có từ 2 đơn vị quản lý vận hành trở lên, quy định nào sau đây đúng?

A. Từng đơn vị quản lý vận hành (không kể đơn vị cấp Phiếu công tác) phải cấp “Giấy phối hợp cho phép làm việc” (sau đây gọi là “Giấy phối hợp cho phép”), cử nhân viên vận hành làm các biện pháp an toàn đối với phần thiết bị do đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm về việc đã làm đủ, đúng các biện pháp an toàn này.

B. Chỉ được phép giao nhận tại hiện trường các biện pháp an toàn đã thực hiện đủ, đúng và “Giấy phối hợp cho phép” với người chỉ huy trực tiếp để họ tiếp tục cùng làm thủ tục cho phép làm việc với người cho phép của đơn vị cấp Phiếu công tác.

C. Giấy phối hợp cho phép” trong trường hợp này sử dụng theo mẫu của đơn vị quản lý vận hành.

D. A và B đúng

Câu 9: Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, quy định nào sau đây đúng?

A. Cử người giám sát an toàn điện theo Điểm b, c, Điều 25 hoặc Điểm a, Điều 25 theo đề nghị của đơn vị làm công việc.

B. Treo thẻ đánh dấu từng đơn vị công tác trên sơ đồ vận hành của bộ phận trực tiếp vận hành thiết bị (nơi) tiến hành công việc.

C. Trường hợp, nếu đơn vị quản lý vận hành là đơn vị làm công việc thì khi bắt đầu triển khai công việc phải lập phương án cụ thể, chi tiết; phân định rõ việc thi hành trách nhiệm của từng chức danh trong “Phiếu công tác”, “Giấy phối hợp cho phép” (nếu có) và các bộ phận trong đơn vị có liên quan đến công việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

D. Cả a, b và c

Câu 10: Khi chuẩn bị tiến hành công việc, đơn vị quản lý vận hành phải:

A. Tổ chức khảo sát, lập biên bản hiện trường.

B. Cử người nắm vững công tác quản lý vận hành thiết bị, phối hợp với đơn vị làm công việc và các đơn vị liên quan khảo sát, lập biên bản hiện trường (trừ những công việc đơn giản, ít yếu tố nguy hiểm về an toàn điện).

C. Giao cho đơn vị làm công việc tự tổ chức khảo sát, lập biên bản hiện trường mà không cần cử người tham gia. Đơn vị quản lý vận hành chỉ kiểm tra và thống nhất biên bản hiện trường do đơn vị làm công việc lập.

D. Cả a, b và c

Câu 11: Sau khi có đăng ký của đơn vị làm công việc, đơn vị quản lý vận hành phải:

A. Yêu cầu đơn vị làm công việc đăng ký cắt điện trực tiếp với các cấp điều độ (nếu  có cắt điện).

B. Cắt điện (nếu có) theo yêu cầu của đơn vị làm công việc, không phải đăng ký với điều độ.

C. Lập kế hoạch để kết hợp công tác và đăng ký cắt điện với các cấp điều độ theo quy định (trường hợp có cắt điện). Thông báo và gửi lịch cắt điện cho đơn vị làm công việc để triển khai công việc khi đăng ký cắt điện đã được phê duyệt.

D. Cả a, b và c

Câu 12: Việc cử người thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm việc thuộc trách nhiệm của:

A. Đơn vị làm công việc.

B. Đơn vị quản lý vận hành cử nhân viên vận hành thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm việc. Nếu thao tác cắt điện thuộc các đơn vị quản lý vận hành khác thì chủ động phối hợp với Điều độ cắt điện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian làm việc.

C. Cấp điều độ có quyền điều khiển thiết bị.

D. Cả a, b và c

Câu 13: Việc cử người cho phép làm việc, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm:

A. Cử nhân viên vận hành để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường.

B. Cử ATVSV hoặc Tổ trưởng sản xuất để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường.

C. Cử người cho phép là nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca trực để làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường.

D. Cả a, b và c

Câu 14: Việc cấp Phiếu công tác, Lệnh công tác là trách nhiệm của:

A. Đơn vị làm công việc.

B. Đơn vị quản lý vận hành. 

C. Không quy định

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 15: Trường hợp công tác nếu thiết bị hoặc nơi làm việc có từ 2 đơn vị quản lý vận hành trở lên thì quy định nào sau đây đúng:

A. Tất cả các đơn vị quản lý vận hành đều có trách nhiệm cấp Phiếu công tác.

B. Từ khi khảo sát và lập biên bản hiện trường các đơn vị quản lý vận hành và đơn vị làm công việc phải trao đổi, thống nhất cử một đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm cấp Phiếu CT.

C. Các đơn vị quản lý vận hành thống nhất cử người đại diện cho phép vào Phiếu công tác.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 16: Trường hợp nếu thiết bị hoặc nơi làm việc có từ 2 đơn vị quản lý vận hành trở lên, nếu công việc làm ở thiết bị, đường dây đang trong quá trình xây lắp (chưa đưa vào vận hành), nhưng có liên quan đến các thiết bị khác của nhiều đơn vị quản lý vận hành thì đơn vị chịu trách nhiệm cấp Phiếu công tác là:

A. Tất cả các đơn vị quản lý vận hành.

B. Đơn vị quản lý vận hành thiết bị có thời gian phải cắt điện dài nhất là đơn vị cấp Phiếu công tác. Trường hợp thời gian phải cắt điện của các đơn vị là như nhau thì đơn vị quản lý vận hành ở gần nơi làm việc nhất là đơn vị cấp Phiếu công tác.

C. Đơn vị quản lý vận hành thiết bị có cấp điện áp cao nhất hoặc gần nơi làm việc nhất.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 17: Khi sử dụng “Giấy phối hợp cho phép” trong trường hợp nơi làm việc có từ 2 đơn vị quản lý vận hành trở lên, các đơn vị QLVH có trách nhiệm:

A. Từng đơn vị QLVH (không kể đơn vị cấp Phiếu công tác) phải cấp Giấy phối hợp cho phép, cử nhân viên vận hành làm các biện pháp an toàn  đối với phần thiết bị do đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm đã làm đủ, đúng các biện pháp an toàn này.

B. Từng đơn vị QLVH (không kể đơn vị cấp Phiếu công tác) phải cấp Giấy phối hợp cho phép; Đơn vị cấp Phiếu công tác cử nhân viên làm các biện pháp an toàn đối với phần thiết bị  do các đơn vị cấp Giấy phối hợp cho phép quản lý vận hành.

C. Đơn vị cấp Phiếu công tác chịu trách nhiệm việc làm đủ, đúng các biện pháp an toàn do các đơn vị cấp Giấy phối hợp cho phép thực hiện.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 18: Việc treo thẻ đánh dấu từng đơn vị công tác trên sơ đồ vận hành thuộc trách nhiệm của:

A. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm treo thẻ đánh dấu từng đơn vị công tác trên sơ đồ vận hành của bộ phận trực tiếp vận hành thiết bị (nơi) tiến hành công việc.

B. Đơn vị làm công việc có trách nhiệm treo thẻ đánh dấu từng đơn vị công tác của đơn vị trên sơ đồ vận hành của bộ phận trực tiếp vận hành thiết bị (nơi) tiến hành công việc.

C. Không quy định.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 19: Trường hợp, nếu đơn vị quản lý vận hành là đơn vị làm công việc thì quy định nào sau đây đúng?

A. Khi bắt đầu triển khai công việc phải lập phương án cụ thể, chi tiết.

B. Phân định rõ việc thi hành trách nhiệm của từng chức danh trong “Phiếu công tác”, “Giấy phối hợp cho phép” (nếu có) và các bộ phận trong đơn vị có liên quan đến công việc để thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Quy trình AT điện và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

C. Thực hiện cả a và b.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 20: Trách nhiệm của đơn vị Điều độ để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, quy định nào sau đây đúng?

A. Lập, duyệt phương thức vận hành, lịch cắt điện công tác tuần (tháng), thông báo và gửi lịch cắt điện đã được duyệt cho các đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc.

B. Chỉ huy thao tác cắt điện, bàn giao thiết bị cho đơn vị quản lý vận hành  theo đúng quy định và thời gian được phê duyệt.

C. Treo thẻ đánh dấu đơn vị công tác trên sơ đồ vận hành theo số lượng đơn vị quản lý vận hành đăng ký cắt điện.

D. Cả a, b và c.

Câu 21: Trách nhiệm của đơn vị Điều độ trong việc thực hiện cắt điện công tác:

A. Chỉ huy thao tác cắt điện, bàn giao thiết bị cho đơn vị làm công việc theo đúng thời gian được phê duyệt.

B. Chỉ huy thao tác cắt điện, bàn giao thiết bị cho đơn vị quản lý vận hành theo đúng quy định và thời gian được phê duyệt.

C. Chỉ huy thao tác cắt điện theo đúng quy định.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 23: Cắt điện để công tác, đơn vị Điều độ có trách nhiệm khôi phục lại thiết bị khi:

A. Đơn vị làm công việc đã kết thúc công tác và đề nghị khôi phục lại thiết bị.

B. Đơn vị quản lý vận hành đã khoá hết phiếu công tác, giao trả nơi làm việc và phải yêu cầu đơn vị quản lý vận hành kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.  

C. Lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành yêu cầu.

D. Thực hiện theo b và c.

Câu 24: Biện pháp an toàn khi làm việc khi nâng hoặc hạ một tải trọng, quy định nào sau đây đúng?

A. Nhân viên đơn vị công tác không đứng và làm bất cứ công việc gì trong vùng nguy hiểm của thiết bị nâng.

B. Dây cáp treo tải trọng phải có độ bền phù hợp với tải trọng.

C. Móc treo, ròng rọc treo cáp với tải trọng phải được khoá để tránh rơi.

D. Cả a, b và c

Câu 25: Biên pháp an toàn khác, quy định nào sau đây đúng?

A. Khi vận chuyển vật  nặng phải sử dụng các biện pháp phù hợp bảo đảm an toàn.

B. Công cụ khi làm việc gây rung, như cưa xích, đầm v.v, phải áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp. 

C. Khi trèo lên cột điện, nhân viên đơn vị công tác phải kiểm tra việc không còn điện và rò điện bằng bút thử điện.

D. Cả a, b và c

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên