Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 9 Câu hỏi
  • 55 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 9. Tài liệu bao gồm 9 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm đầu:

A. Được chuyển nhượng cho người khác khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận

B. Được chuyển nhượng cho người khác khi được ban kiểm soát chấp thuận

C. Không được chuyển nhượng cho người khác

D. Chỉ được chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác

Câu 2: Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của DN Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định:

A. Pháp luật Việt Nam

B. Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

C. Pháp luật của nước, nơi lập chi nhánh, văn phòng đại diện

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Quyết định mức cổ tức hằng năm của công ty cổ phần đối với từng loại cổ phần phải được số cổ đông đại diện cho:

A. 51% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

B. 65% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

C. 50% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

D. 55% tổng số phiếu biểu quyết thông qua

Câu 4: Công ty hợp danh là công ty được thành lập bởi:

A. Hai công ty có sẵn kết hợp lại với nhau

B. Ít nhất phải có 2 thành viên chịu trách nhiệm vô hạn

C. Ít nhất phải có 2 thành viên và phải là hai cá nhân chịu trách nhiệm vô hạn

D. Ít nhất phải có 2 thành viên là hai tổ chức chịu trách nhiệm vô hạn

Câu 5: Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có quyền quyết định những vấn đề dưới đây, ngoại trừ:

A. Phát hành trái phiếu

B. Phát hành cổ phiếu

C. Bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản công ty

D. Mua lại hơn 30% tổng số cổ phần phổ thông đã chào bán

Câu 6: Thành viên của công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của hội đồng thành viên về những vấn đề nào dưới đây:

A. Tổ chức lại công ty

B. Vay vốn ngân hàng để hoạt động

C. Tăng vốn điều lệ

D. Đầu tư hoặc bán những tài sản có giá trị lớn hơn 50% giá trị tài sản của công ty

Câu 7: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên có thể chuyển đổi thành:

A. Công ty cổ phần

B. Công ty hợp danh

C. Công ty 100% vốn nước ngoài

D. Doanh nghiệp tư nhân

Câu 8: HĐQT trong công ty cổ phần phải họp:

A. 1 tháng 1 lần

B. 6 tháng 1 lần

C. 1 năm 1 lần

D. 1 quý 1 lần

Câu 9: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh tế:

A. Có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn đối với những khoản lỗ của công ty bằng chính tài sản của mình

B. Không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn đối với những khoản lỗ của công ty bằng chính tài sản của mình

C. Có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm vô hạn đối với những khoản lỗ của công ty bằng chính tài sản của mình

D. Không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm vô hạn đối với những khoản lỗ của công ty bằng chính tài sản của mình

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 9 Câu hỏi
  • Sinh viên