Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 440 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 3: Microsoft Excel là :

A.  Một hệ điều hành    

B. Chương trình dùng để soạn thảo văn bản

C.  Chương trình đồ họa

D. Chương trình dùng để xử lí bảng tính

Câu 4: Trong Microsoft Excel muốn bật tắt thanh công thức ta chọn :

A. View\Formula Bar       

B. View\Toolbars\Formula Bar

C. Tools\Options\View    

D. các ý trên đều đúng

Câu 5:  Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel , thực hiện :

A. Chọn vùng dữ liệu -> Data/Filter 

B. Chọn vùng dữ liệu -> Data/Sort

C. Thiết lập vùng điều kiện -> Data/Sort

D. Thiết lập vùng điều kiện -> Data/Filter

Câu 6: Trong Microsoft Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:

A. Thay đổi tọa độ khi sao chép công thức

B. Không đổi tọa độ khi sao chép công thức

C. Có thể thay đổi hoặc không đổi tọa độ khi sao chép công thức

D. Cả A, C đều đúng

Câu 7: Trong Excel muốn đánh H 20 ta thực hiện:

A.  Format->Cell->Font->Subscript

B. Tất cả đều sai

C. Tổ hợp phím Alt+Ctrl+=   

D.  Tất cả đều đúng

Câu 8: Chức năng Format Painter trong Excel dùng để làm:

A. Coppy vùng dữ liệu   

B. Canh trái dữ liệu

C. Paste vùng dữ liệu 

D. Sao chép định dạng

Câu 11: Để đếm số lượng nhân viên thuộc một phòng ban nào đó , dùng hàm :

A. Countif      

B. Count

C. Counta      

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 12: Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ

A. Tuyệt đối  

B. Tương đối

C. Biểu diễn sai   

D. Hỗn hợp

Câu 15: Hàm Day(“20/10/1994”) cho kết quả:

A. 20    

B. 1994

C. 10      

D. 20/10/1994

Câu 16: Hàm Month(“20/10/1994”) cho kết quả:

A.  20            

B. 1994

C. 10

D. 20/10/1994

Câu 17: Hàm YEAR(“20/10/1994”) cho kết quả:

A. 20           

B. 1994

C. 10   

D. 20/10/1994

Câu 19: Hàm ABS(number) có công dụng :

A. Trả về lũy thừa của số number 

B. Trả về trị tuyệt đối của số number

C. Trả về căn bậc hai của số number

D. Trả về phần nguyên của số number

Câu 20: Hàm IF(OR(7>5,6<5),”Đúng”,”Sai”) cho kết quả:

A.  TRUE    

B. FALSE

C. “Đúng”   

D. “Sai”

Câu 23: Hàm ROUND(21.79,1) cho kết quả :

A. 21.8     

B. 21.7

C. 21     

D. 22

Câu 24: Kết quả của công thức : = “Hoa”&” ”& “hồng”

A. Hoahồng   

B. Hồng

C. Hoa    

D. Hoa hồng

Câu 27: Nếu điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên, thì ghi Đậu, ngược lại ghi Hỏng . Công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (ô G6 đang chứa điểm thi)

A. =IF(G6>=5,"Đậu") ELSE ("Hỏngt")   

B.  =IF(G6>5,"Đậu","Hỏng")

C. =IF(G6=<5,"Đậu", "Hỏng")  

D.  =IF(G6<5,"Hỏng","Đậu")

Câu 31: Trong Excel hàm Mid(m,n,x) có công dụng :

A. Lấy x kí tự của chuỗi m từ vị trí n

B. Lấy x kí tự của chuỗi n từ vị trí m

C.  Lấy m kí tự của chuỗi x từ vị trí n 

D. Lấy n kí tự của chuỗi x từ vị trí m

Câu 35: Trong Excel, một công thức phải bắt đầu bằng:

A. Tên hàm  

B.  Dấu =

C. Phép toán  

D. Một số

Câu 40: Trong Excel để lọc ta danh sách các mẫu thỏa vùng điều kiện ta phải sử dụng chức năng:

A. Data->Autofilter…   

B. Data->Filter->Advanced Filter…

C. Data-> Filter->Autofilter.. 

D.  Data-> Advance Filter..

Câu 41: Tong bảng tính Excel có :

A. 256 cột và 16384 dòng  

B.  256 cột và 65536 dòng

C. 16384 cột và 256 dòng

D. 65536 cột và 256 dòng

Câu 42: Để tính tổng các ô dữ liệu từ C3 đến C7 trong excel ta dùng: công thức

A. =Sum(C3:C7)      

B. =Sumtotal(8,C3:C7)

C. Cả a,b đúng    

D. Cả a,b sai

Câu 43: Kết quả của hàm =IF(LEFT(“abc”,2)=”a”,20,30) là:

A. 30    

B. 20

C. 50             

D. Không xác định

Câu 44: Để nhanh chóng xem các thí sinh xếp loại "xuất sắc", bạn bôi đen toàn bộ vùng có chứa dữ liệu cần xem rồi sử dụng công cụ gì trong số các công cụ

A.  Vào menu Tools, chọn Quick view, chọn mức "xuất sắc"

B.  Vào menu View, chọn mức "xuất sắc"

C. Vào menu Data, chọn Validation

D.  Vào menu Data, chọn Filter – Autofilter

Câu 45: Trong bảng tính Excel muốn thiết lập vùng điều kiện nhập dữ liệu ta thực hiện:

A. Data->Subtotal 

B. Data->Validdation…

C. Data-><Sort     

D. Tất cả đều sai

Câu 46: Trong EXCEL ta có thể thực hiện:

A.  Định dạng dữ liệu trong một ô theo chiều thẳng đứng

B. Định dạng dữ liệu trong một ô theo chiều nghiêng một góc bất kỳ

C. Định dạng dữ liệu nằm chính giữa ô theo cả chiều dọc và ngang

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 49:  Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập: 1+2

A. 3

B. 1+2

C. C. Báo lỗi

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 50: Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập: =3+2

A.  5

B. 3+2

C. Báo lỗi

D. Tất cả các câu trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm