Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 222 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Muốn quay lui thao tác vừa thực hiện ta phải:

A. Click vào biểu tượng Undo trên thanh công cụ

B. Chọn Edit - Undo

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Z

D. Tất cả các cách trên đều được

Câu 3: Muốn xoá bỏ một cột khỏi bảng tính, ta chọn cột đó và thực hiện:

A. Nhấn phím Delete

B. Nhấn phím Ctrl+Delete

C. Click phải chuột tại tên cột, chọn lệnh Insert

D. Click phải chuột tại tên cột, chọn lệnh Delete

Câu 4: Muốn xuống hàng trong một ô thì ấn tổ hợp phím:

A. Ctlr + Enter

B. Ctrl + Shift + Enter

C. Alt + Enter

D. Shift + Enter

Câu 9: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P để:

A. Mở hộp thoại Print

B. Mở hộp thoại Font

C. Mở hộp thoại Find and Replace

D. Không có tác dụng nào cả

Câu 10: Nút Merge and Center trên thanh công cụ có chức năng:

A. Tạo màu nền cho các ô được chọn

B. Tạo đường viền cho các ô được chọn

C. Gộp các ô được chọn

D. Gộp các ô được chọn và canh giữa dữ

Câu 12: Phép toán nào sau đây không thực hiện được với dữ liệu kiểu chuỗi:

A. Nhân, Chia

B. Luỹ Thừa

C. Cộng, Trừ

D. Tất cả các phép toán kể trên

Câu 13: Phép toán nào sau đây thực hiện được với dữ liệu kiểu số:

A. Nhân, Chia

B. Luỹ thừa, Hợp

C. Cộng, Trừ

D. Tất cả các phép toán trên

Câu 16: Số hàng có trong một WorkSheet là:

A. 65346

B. 65536

C. 65416

D. 65426

Câu 19: Sử dụng ký tự đầu tiên bên trái của Ký Hiệu và tra ở Bảng Tra (xem hình), để điền tên Sản Phẩm thì tại B3 ta sử dụng công thức:

A. =VLOOKUP(LEFT(A 3,1),$B$10:$D$12,2,0)

B. =INDEX($C$ 10:$C$12,MA TCH(LEFT(A 3,1),$B$10:$B$12,0),1)

C. Cả A và B đều được

D. Cả A và B đều sai

Câu 20: Sử dụng ký tự đầu tiên bên trái của Ký Hiệu và tra ở Bảng Tra (xem hình), để điền tên Sản Phẩm thì tại B3 ta sử dụng công thức:

A. =INDEX($C$10:$C$1 2,MATCH(LEFT(A3,1),$B$10:$B$12,0),2)

B. =VLOOKUP( LEFT(A3,1),$ C$10:$D$12, 2,0)

C. =HLOOKUP(LE FT(A3,1),$C$10:$D$12,2,0)

D. Tất cả các công thức trên đều sai

Câu 27: Tại ô A1 đang có chứa giá trị là: 10/03/2008, vậy giá trị đó là:

A. Ngày 10 tháng 03 năm 2008

B. Tháng 10ngày 03 năm 2008

C. Tuỳ thuộc vào định dạng của người sử dụng

D. Chỉ có câu C là đúng

Câu 33: Tại ô A1, ta nhập một giá trị như sau: 13/12/2004. Vậy tại ô A1 chứa một giá trị kiểu:

A. Number

B. Date

C. Text

D. Không biết là kiểu dữ liệu nào bởi vì điều đó còn phụ thuộc vào cách thiết lập cấu hình của Windows trong ControlPanel

Câu 36: Tại ô B2 có công thức: =C1- VLOOKUP(A3,$E$10:$G$12,3, 0)-$E2. Khi sao chép công thức này đến ô D4 thì ta có công thức như thế nào:

A. =C3- VLOOKUP(C5,$E$10:$G$12,3,0)-$E4

B. =E3- VLOOKUP(C5,$E$10:$G$12,3,0)-$E4

C. =D3- VLOOKUP(C5,$ E$10:$G$12,3,0)-$E4

D. =D3- VLOOKUP(D5,$E$10:$G$12, 3,0)-$E4

Câu 37: Tại ô B3 có công thức  =D2+SUMIF($C$2:$C$6,A5,$E$2:$E$6)-C$3 khi sao chép công thức này đến ô D5 thì có côn

A. =F4+SUMIF($C$2:$C$6,C7,$E$2:$E$6)-D$5

B. =F4+SUMIF ($C$2:$C$6,C 7,$E$2:$E$6)-E$3

C. =F4+SUMIF($C$ 2:$C$6,E7,$E$2:$E$6)-E$3

D. =F5+SUMIF($C$2:$C$6,C7,$ E$2:$E$6)-E$3

Câu 38: Tại ô B3 có công thức:=SUMIF($C2:$C6,C7,$E$2:$E$6). Khi sao chép công thức này đến ô D5 thì công thức trên sẽ biến đổi thành:

A. =SUMIF($C$2:$C$6,C9,$E$4:$E$8)

B. =SUMIF($C$ 4:$C$8,E9,$E$2:$E$6)

C. =SUMIF($C4:$ C8,E9,$E$2:$E$ 6)

D. =SUMIF($C$2:$C$6,C9,$E$2:$E$6)

Câu 40: Tại ô C2 có công thức: = E1- SumIf($B$2:$B$8,F13,$G$2:$G$8)+A$10. Khi sao chép công thức này đến ô G6 thì có công hức như thế nào:

A. =I5-SumIf($B$2:$B$8,J17,$G$2:$G$8)+$E$10

B. =I1-SumIf($B$2:$ B$8,J15,$G$2$G$8)+A$10

C. =I5-SumIf($B$2:$B$ 8,J17,$G$2:$G$8)+A$10

D. =I1-SumIf($B$2:$B$8,J15,$G$2:$ G$8)+$E$10

Câu 41: Tại ô E4 có công thức =A2- B$1+$C2+A15, khi sao chép công thức đến ô E5 có công thức là:

A. =B2-C$1+$C2+B15

B. =B3- C$1+$C3+B1 6

C. =A3- B$1+$C3+A15

D. =A3- B$1+$C3+A16

Câu 42: Thao tác lọc dữ liệu chỉ có thể thực hiện được khi ta chọn:

A. View - Filter

B. Format - Filter

C. Edit- Filter

D. Data- Filter

Câu 43: Thao tác nào sau đây cho phép ẩn/hiện thanh công thức trên cửa sổ bảng tính:

A. Chọn View - Toolbars

B. Chọn Insert - Toolbars

C. Chọn Tools - Formula Bar

D. Chọn View - Formula Bar

Câu 44: Thao tác nào sau đây cho phép chọn tất cả các ô có trong một bảng tính:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl+A

B. Chọn tất cả các cột có trong bảng tính đó

C. Chọn tất cả các hàng có trong bảng tính đó

D. Tất cả các thao tác trên đều đúng

Câu 45: Cửa sổ Excel thuộc loại:

A. Cửa sổ ứng dụng

B. Cửa sổ tư liệu.

C. Cửa sổ thƣ mục.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 47: Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm

A.  Input Line 

B. Formula Bar

C. Cell Reference

D. Cell Reference

Câu 48: Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A. Vào menu File, chọn Print

B.  Vào menu View, chọn Zoom

C. Vào menu File, chọn Web Page Preview 

D. Vào menu File, chọn Print Preview

Câu 49: Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in béo, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS Excel

A.  Vào thực đơn Tools - Options - Font.

B. Vào thực đơn File - Properties - Font. 

C. Vào thực đơn Format - Cells - Font.

D. Vào thực đơn Insert - Font

Câu 50: Trong MS Excel 2000, phát biểu nào sau đây về đối tượng Chart là đúng

A. Trục X còn có tên gọi là trục "Value" (giá trị) và trục Y còn có tên gọi là trục "Category" (phân loại) 

B. Trục X còn có tên gọi là trục "Category" (phân loại) và trục Y còn có tên gọi là trục "Value" (giá trị)

C. Trục X và Y đều có cùng tên gọi là trục Category

D. Trục X và Y đều có tên gọi là trục Value

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm