Câu hỏi: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:

64 Lượt xem
30/08/2021
3.8 5 Đánh giá

A. Để quy định về hoạt động chuyên môn nhất định 

B. Chỉ được áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền Chung

C. Có liên quan trực tiếp đến kinh tế

D. Dễ áp dụng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Trong những hoạt động dưới đây hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

A. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

B. Hội nhập kinh tế quốc tế

C. Đối ngoại 

D. Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội: 

A. Xây dựng một xã hội dân sự, Nhà nước pháp quyền với chế độ dân chủ, kinh tế văn hóa phát triển. Kiên quyết xóa bỏ độc quyền, đặc quyền, đặc lợi 

B. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chính sách xã hội 

C. Xây dựng và phát triển một chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự, nhân dân tham gia những vấn đề trọng đại của đất nước 

D. Xóa bỏ sự độc quyền lũng đoạn trong hoạt động kinh tế, bảo đảm mọi người bình đẳng về kinh doanh và làm nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 3: Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành phải bảo đảm: 

A. Đúng thẩm quyền 

B. Phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội 

C. Đúng về nội dung 

D. Đúng về mục đích

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước: 

A. Văn bản được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực 

B. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn 45 ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành 

C. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn 

D. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do một cơ quan hành chính ban hành mà có quy định khác nhau về một vấn đề thì áp dụng văn bản được ban hành sau

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ quyền hạn sau:

A. Đề nghị Ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân trái pháp luật

B. Cách chức các thứ trưởng và các chức vụ tương đương

C. Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những văn bản sai trái của Ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

D. Bãi bỏ nghị quyết sai trái của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 37
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm