Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 632 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Advanced students need to be aware of the important of collocation.

A. of high level

B. of great important

C. of low level

D. of steady progress

Câu 4: They don't seem particularly worried about the situation.

A. concerned

B. pleased

C. frightened

D. excited

Câu 9: She had a cozy little apartment in Boston.

A. uncomfortable

B. dirty

C. lazy

D. warm

Câu 11: One in seven accidents is caused by sleepy drivers.

A. awake

B. unwell

C. exhausted

D. talkative

Câu 12: We can do something to save the earth.

A. kick

B. shoot

C. throw

D. destroy

Câu 17: Use water sparingly and keep water clean.

A. dusty

B. dirty

C. wicked

D. halfway

Câu 22: Be quiet or you'll wake the whole house!

A. still

B. noisy

C. peaceful

D. tranquil

Câu 24: The wise man has long ears and a short tongue.

A. short

B. prolonged

C. high

D. crooked

Câu 27: The speaker likes to have an attentive audience.

A. neglecting

B. positive

C. active

D. interested

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm