Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 1.6K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

160 Lần thi

Câu 7: Mr. Smith’s new neighbors appear to be very friendly.

A. amicable

B. inapplicable

C. hostile

D. futile

Câu 10: I've put the cake on a high shelf where he can't get at it.

A. low

B. untouchable

C. far

D. difficult to reach

Câu 11: She was always very hard-working at school.

A. studious

B. learned

C. lazy

D. attentive

Câu 12: Certain courses are compulsory; others are optional.

A. voluntary

B. free

C. pressure

D. mandatory

Câu 14: Barry seems happy enough working for himself.

A. funny

B. satisfied

C. upset

D. interested

Câu 20: I’d like to pay some money into my bank account.

A. withdraw some money from

B. put some money into

C. give some money out

D. leave some money aside

Câu 25: They started building the house in January.

A. begin

B. finish

C. commence

D. continue

Câu 30: The doctor advised Peter to give up smoking.

A. stop

B. continue

C. finish

D. consider

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 160 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm