Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 183 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: The blue car is ______ than the red car.

A. more fast

B. more faster

C. faster

D. fast

Câu 4: The Mona Lisa is one of the ______ paintings in this museum.

A. more beautifuler

B. most beautiful

C. beautifuler

D. most beauty

Câu 5: If I had had enough money, I ________ that radio.

A. bought

B. would buy

C. would have bought

D. had bought

Câu 7: If it rains, you ________ wet.

A. will get

B. would get

C. get

D. had got

Câu 13: Jane: Are you looking forward to your holiday? - Anne: ___________

A. Yes, I’m really excited about it.

B. Not to worry

C. We’re going to China.

D. Tired.

Câu 14: Jack: What time does it finish? - Tom: ___________

A. On Thursday

B. I’m not sure

C. It takes 15 minutes.

D. Next week

Câu 16: Hurry! It’s time to …………….and go to school.

A. stand up

B. get up

C. dress up

D. start up

Câu 18: .……………silly mistake!

A. what

B. what a

C. how

D. how a

Câu 19: .……………lucky he is!

A. what

B. what a

C. how

D. how a

Câu 21: Some students are more ________ than others.

A. successful

B. cleverer

C. braver

D. slower

Câu 22: That's the cat ______ we saw yesterday.

A. that

B. which

C. whose

D. A and B are correct.

Câu 24: Breakfast, lunch and dinner are ________.

A. Eatings

B. Food

C. foodtimes

D. Meals

Câu 27: A: Where are my sunglasses?

A. them

B. they

C. their

D. theirs

Câu 28: The dog ________ you if it hadn´t been tied up.

A. would bite

B. will bite

C. would have bitten

D. bites

Câu 30: This room is ______ to study. Please switch on the lights.

A. enough dark

B. dark enough

C. too dark enough

D. too dark

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm