Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 113 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: The students were all………….by the lion's roar. 

A. frighented

B. destroyed

C. bitten

D. collapsed

Câu 4: He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry

A. has not been

B. would not have been

C. would not be

D. wasn't

Câu 5: I…………..recently. 

A. can't have slept

B. won't have slept

C. didn't sleep

D. haven't been able to sleep

Câu 6: I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment. 

A. study

B. are being studied 

C. must study

D. must be studying

Câu 7: It's getting cold. You'd better not…….without a coat.

A. go out 

B. to go out

C. going out 

D. gone out

Câu 8: I don't have many friends and I feel lonely. I wish I ………... 

A. have more friends 

B. had more friends

C. would have more friends

D. will have more friends

Câu 13: The principal doesn't permit………here. 

A. to shout

B. shout

C. shouting

D. shouted

Câu 22: The policemen………the robbery are looking for three young men.

A. investigate

B. investigating

C. investigated

D. investigates

Câu 24: The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in. 

A. be brought

B. will be brought

C. will bring

D. will be bringing

Câu 25: ……….., he would have been able to pass the exam. 

A. If he studied hard

B. If studying hard

C. If he were studying hard

D. Had he studied hard

Câu 26: Of two new teachers, one is experienced and………. 

A. the others are not

B. another is inexperienced

C. the other is not

D. other is inexperienced

Câu 28: While attempting to reach his home before the storm, …………….

A. John's bike broke down

B. an accident happened to John

C. his bike broke down

D. John had a serious accident 

Câu 29: Let's go dancing,………..? 

A. shall we

B. will we

C. do we

D. let's not we

Câu 30: He devotes most of his time……photography. 

A. for studying 

B. to studying of

C. to studying

D. to study

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm