Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 281 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Listen! Somebody __________ for help.

A. are screaming

B. scream

C. is screaming

D. has screamed

Câu 4: I send ______ a letter every month.

A. her

B. she

C. herself

D. hers

Câu 5: Among my friends, Lan is the __________ of all.

A. most interestingcorrect

B. more interesting

C. so interesting as

D. as interesting as

Câu 6: Some animals sometimes fool their enemies __________ to be lead.

A. to appear

B. appear

C. by appearance

D. by appearing

Câu 7: __________ - I don’t think so. She doesn’t like water.

A. She can’t swim

B. Can she swim

C. She can swim

D. Can swim she

Câu 8: I ____ a car next year

A. buy

B. am buying

C. going to buy

D. bought

Câu 9:  __________ at home yesterday?

A. Do you stay

B. Did you stay

C. Have you stayed

D. Will you stay

Câu 11: Who are all ________ people?

A. this

B. those

C. them

D. that

Câu 12: Claude is ________.

A. a Frenchman

B. a French

C. Frenchman

D. French man

Câu 13: I ____ a car next year.

A. going to buy

B. am buying

C. buy

D. bought

Câu 14: They are all ________ ready for the party.

A. getting

B. going

C. doing

D. putting

Câu 15: When do you go ________ bed?

A. to the

B. to

C. in

D. in the

Câu 16: London is famous for _____ red buses.

A. it’s

B. its

C. it

D. it is

Câu 17: Is there _____ milk in the fridge?

A. a lot

B. many

C. much

D. some

Câu 22: Dan can _____ the drum very well.

A. play

B. do

C. make

D. think

Câu 26: You look ________ in red!

A. most nicely

B. nicely

C. too nice

D. very nice

Câu 29: Under no circumstances ________ or exchanged.

A. good will be returned

B. goods should be returned

C. can good be returned

D. are goods being returned

Câu 30: Frank ________ when he noticed a large packing case lying on the floor

A. had about to leave

B. is about to leave

C. has about to leave

D. was about to leave

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm