Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 329 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: ________ you angry with him?

A. Why

B. Are

C. Have

D. Do

Câu 3: Yesterday we did nothing but ________.

A. had talked

B. talk

C. talked

D. talking

Câu 5: Your mother and I are looking forward ________ you.

A. to seeing

B. for seeing

C. to see

D. of seeing

Câu 6: _____we played well, we couldn't win the game.

A. If

B. In spite of

C. Although

D. Because

Câu 7: He is ________ a jacket.

A. having

B. holding

C. wearing

D. carrying

Câu 8: ________ your glasses on the table?

A. These

B. Are

C. This

D. Is

Câu 9: I'm very tired - I ________ all morning.

A. am working

B. have been working

C. was worked

D. work

Câu 10: ________ form of transport is as popular as the private car.

A. No others

B. No other

C. None other

D. Nothing other

Câu 13: Smith went abroad last year. ________ abroad before.

A. He had been never

B. He had never been

C. He never went

D. He went never

Câu 15: Dick and Joan greeted ________.

A. each other

B. herself

C. themselves

D. himself

Câu 17: Would you mind ________ the door?

A. open

B. to opening

C. to open

D. opening

Câu 19: This examination is ________ than the other examination.

A. more easy

B. difficult

C. more easier

D. more difficult

Câu 20: When do you go ________ bed?

A. in

B. to the

C. in the

D. to

Câu 24: Give me the message to ________ is at the desk!

A. whomever

B. what

C. whoever

D. that

Câu 26: This magazine is ______ once a month.

A. sold

B. published

C. issue

D. fund

Câu 27: Team-work helps to strengthen our _________both at work and in life.

A. friendship

B. solidarity

C. spirit

D. celebrations

Câu 28: She is going to _______a reading.

A. copy

B. draw

C. write

D. listen

Câu 29: John’s boss would rather __________early than late.

A. arrive

B. arriving

C.  to arriving

D. arrived

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm