Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 490 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: He ________ newspapers for ten years.

A. is selling

B. sells

C. has been selling

D. has been sold

Câu 2: This luggage is quite similar to ________.

A. that one

B. those

C. in additional

D. that

Câu 4: Frede came to the meeting but Charles ________.

A. isn’t

B. hasn’t

C. didn’t

D. wasn’t

Câu 5: What does he ________ for a living?

A. make

B. does

C. do

D. makes

Câu 6: The murderer was ________ yesterday.

A. hanging

B. hung

C. hanged

D. hang

Câu 9: My cousin ________ bank manager.

A. is a

B. makes

C. is

D. he is

Câu 11: If we had asked her,               

A. she would sing a song to us then

B. she would have a song to us then

C. she will have sung a song to us 

D. she would have sung a song to us

Câu 12: They will have finished the new school,               

A. by the end of this month

B. until the end of this month 

C. in the end of this month

D. the end of this month

Câu 13: Tom didn’t hand in the assignment, nor,                

A. he take the final exam

B. did he took the final exam

C. did he take the final exam 

D. didn’t he took the final exam 

Câu 14: If I had enough money,                

A. I will buy that house

B. I could buy that house 

C. I can buy that house

D. I am buy that house 

Câu 15: It’s high time the children,                

A. stop watching TV and go to bed

B. stopped watching TV and go to bed

C. stopped watch TV and went to bed

D. stopped watching TV and went to bed

Câu 17: “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said. 

A. He asked for a cigarette, and I immediately refused.

B. He mentioned a cigarette, so I thanked him. 

C. He offered me a cigarette, but I promptly declined.

D. He asked if I was smoking, and I denied at once.

Câu 18: The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”

A. Jasmine’s doctor insisted that she shouldn't rest for a few days.

B. The doctor suggested that we should take a short rest.

C. It is the doctor’s recommendation that Jasmine rested shortly.

D. The doctor strongly advised Jashmine to take a few days’ rest.

Câu 19: “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan

A. Ivan apologiesed to Gloria for borrowing her money.

B. Ivan offered to pay Gloria the money back.

C. Ivan promised to pay back Gloria’s money.

D. Ivan suggested paying back the money to Gloria. 

Câu 20: The children couldn’t go swimming because the sea was too rough. 

A. The children were not calm enough to swim in the sea. 

B. The sea was rough enough for the children to swim in.

C. The sea was too rough for the children to go swimming.

D. The sea was too rough to the children’s swimming.

Câu 21: “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic. 

A. Frederic invited Sarah to his birthday party. 

B. Frederic asked if Sarah was able to come to her birthday party

C. Frederic asked Sarah if she liked his birthday party or not.

D. Frederic reminded Sarah of his coming birthday party.

Câu 22: David drove so fast; it was very dangerous. 

A. David drove so fast, which was very dangerous.

B. David drove so fast and was very dangerous.

C. David drove so fast, then was very dangerous. 

D. David drove so fast that was very dangerous. 

Câu 23: The critics undervalued his new book. 

A. The critics rejected his new book.

B. The critics were fed up with his new book. 

C. The critics had a low opinion of his new book.

D. The critics turned down his new book.

Câu 24: “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady. 

A. The girl wanted to make a coffee for the lady. 

B. The girl offered to make a coffee for the lady.

C. The girl refused to make a coffee for the lady. 

D. The girl promised to make a coffee.

Câu 25: No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.

A. As soon as her boss rang back, she put down the telephone. 

B. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back.

C. Hard she had hung up, she rang her boss immediately.

D. She had hardly put the telephone down without her boss rang back

Câu 26: Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold. 

A. If Barbara wore the raincoat, she wouldn’t get a cold. 

B. If Barbara had worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold. 

C. If Barbara worn the raincoat, didn’t get a cold. 

D. If Barbare has worn the raincoat, she won’t get a cold. 

Câu 27: Unlike his sister, Bob exercises every day. 

A. Bob and his sister exercise every day

B. Bob’s sister exercises everyday, but he doesn’t.

C. Bob exercises every day, but his sister doesn’t.

D. Bob doesn’t like his sister to exercises. 

Câu 28: John Smith is a farmer. I bought his land.

A. John Smith, who is a farmer, bought my land.

B. John Smith, whom I bought his land, is a farmer. 

C. John Smith, who is a farmer, which land I bought. 

D. John Smith, whose land I bought, is a farmer.

Câu 29: “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.

A. David advised Claudia not to go to see the doctor. 

B. David advised Claudia to go to see the doctor.

C. David told Claudia to become a doctor. 

D. David told Claudia that he would go to see the doctor.

Câu 30: The bread was too stale to eat

A. The bread was not fresh enough to eat.

B. Eating the bread was stale.

C. We cannot eat the bread because it was burnt.

D. It was stale to eat the bread. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm