Trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 186 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong hoạt động giải quyết khiếu nại, văn bản nào sau đây phải được công khai:

A. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

B. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 2: Thời gian đăng tải quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử là:

A. Ít nhất 15 ngày kể từ ngày Quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành

B. Ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo

C. Ít nhất 30 ngày, kể từ ngày Quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành

D. Ít nhất 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo

Câu 3: Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

A. Cập nhật Quyết định giải quyết khiếu nại lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)

B. Niêm yết kết quả giải quyết tại trụ sở cơ quan người bị khiếu nại ít nhất 15 ngày

C. Niêm yết kết quả giải quyết tại nơi tiếp công dân

D. Cả A và C đều đúng

Câu 4: Trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì trách nhiệm của người tiếp nhận tố cáo là:

A. Ghi âm lời tố cáo

B. Lập biên bản, ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên và địa chỉ của người tố cáo và yều cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ

C. Hướng dẫn người tố cáo nộp đơn tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 5: Tố cáo được thể hiện qua các hình thức:

A. Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp

B. Qua việc ghi âm

C. Tố cáo qua các băng ghi hình

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 6: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phù - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện pháp luật ve thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với tổ chức, cá nhân nào?

A. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

B. Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỳ ban nhân dân cấp huyện

C. Thủ trường các cơ quan, tồ chức đoàn thể thuộc khối Đảng cấp huyện

D. Ủy ban nhân dân cấp xã

Câu 7: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định những người nào sau đây phải kê khai tài sản?

A. Cán bộ từ Phó trường phòng của Uý ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trớ lên và tương đương trong các cơ quan, tô chức, đơn vị

B. Cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn

C. Người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biều Hội đồng nhân dân

D. Cả a và b đúng

Câu 8: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phu - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có quyền hạn nào?

A. Được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giài quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

B. Xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức cấp xã trong thi hành công vụ

C. Quyền truy tố, điều tra đối với các cá nhân có dấu hiệu phạm tội thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 9: Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quan lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tinh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sờ, Thanh tra huyện

B. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của của ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sờ, ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sờ, Chu tịch ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết

Câu 11: Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sờ, của ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chu tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

B. Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sờ, ủy ban nhân dân cap huyện

C. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xừ lý sau thanh tra cùa Giám đốc sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 12: Nghị định số 86/2011/NĐ-CPngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định việc thanh tra đột xuất được tiến hành khi nào?

A. Khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật

B. Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nai, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trường cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giao

C. Do vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý cùa nhiều cơ quan, đơn vị

D. A và B đúng

Câu 13: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, việc bố nhiệm, miền nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh do cấp nào quyết định?

A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Tổng Thanh tra

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Câu 14: Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra là bao nhiêu ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra?

A. Không quá 05 ngày. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời hạn không quá 03 ngày

B. Không quá 10 ngày

C. Không quá 07 ngày. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời hạn không quá 03 ngày

D. Không quá 15 ngày

Câu 15:  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định nguyên tắc xừ lý tham nhũng gồm nội dung nào?

A. Việc xử lý tham nhũng không được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật

B. Mọi hành vi tham nhũng đều phái được phát hiện, ngăn chặn và xừ lý kịp thời, nghiêm minh

C. Người có hành vi tham nhũng đã nghi hưu, thôi việc, chuyển công tác, thì không phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện

D. Người có hành vi tham nhũng tùy theo cương vị, chức vụ công tác mà xử lý theo quy định của pháp luật

Câu 18: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phù - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tồ chức, cá nhân nào?

A. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và chi cục thuế, công an huyện

B. Chủ tịch ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, tồ chức; đơn vị thuộc quyền quản lý cùa Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

C. Thủ trường các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

D. Uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Câu 19: Luật Thanh tra 2010 quy định thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày 

B. Không quá 40 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày

C. Không quá 50 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày

D. Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 80 ngày

Câu 21: Luật Thanh tra 2010 quy định Thanh tra viên phái có các tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quán lý nhà nước và am hiểu pháp luật; đối với Thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó

B. Tốt nghiệp cao đang chuyên ngành luật trờ lên, am hiếu pháp luật; đối với Thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó

C. Có văn bang hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra

D. A và C đúng

Câu 22: Theo Luật Tố cáo năm 2011, người bị tố cáo được hiểu như thế nào?

A. Là cơ quan có hành vi bị tố cáo

B. Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo

C. Là cá nhân có hành vi bị tố cáo

D. Cả A và C đúng

Câu 24:  1 theo Luật 1 hành tra năm 20 IU, nội dung nào sau đây không phải là căn cứ đề ra quyết định thanh tra?

A. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật

B. Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,chống tham nhũng

C. Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

D. Theo yêu cầu của thủ trường đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 25: Theo Luật Tố cáo năm 2011, giải quyết tố cáo được hiểu như thế nào?

A. Là việc tiếp nhận thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi tố cáo

B. Là việc thông báo kết quà giải quyết đối với cơ quan, tố chức, cá nhân có hành vi tố cáo 

C. Là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

D. Cả a và b đúng

Câu 27: Theo Luật Tố cáo năm 2011, người giải quyết tố cáo được hiểu như thế nào?

A. Là cơ quan, tồ chức, cá nhân có thầm quyền giái quyết tố cáo

B. Là cá nhân có thấm quyền giải quyết tố cáo

C. Là cơ quan, doanh nghiệp có thâm quyền giải quyết tố cáo

D. Cả b và c đúng

Câu 28: Luật Tố cáo năm 2011 quy định đói tượng bảo vệ người tố cáo là ai?

A. Người tố cáo

B. Người thân thích của người tố cáo

C. Cá nhân, cơ quan, tồ chức giải quyết tố cáo

D. Cả a và b đúng

Câu 29: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, trường hợp khiếu nại được thực hiện bẳng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi nội dung gì?

A. Ngày, tháng, năm khiếu nại

B. Tên, địa chi của người khiếu nại

C. Tên, địa chi của cơ quan bị khiếu nại

D. Cả a, b và c đúng

Câu 30: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại thuộc trường hợp nào sau đây không được thụ lý giải quyết?

A. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp cùa người khiếu nại

B. Quyết định hành chính bị khiếu nại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại

C. Quyết định hành chính bị khiếu nại không ảnh hường trực tiếp đến quyền, lợi ích họp pháp của người khiếu nại

D. Quyết định hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm