Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 9

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 98 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đường bộ, đường thuỷ nội địa?

A. Các ban quản lý đuờng bộ, đuờng thuỷ

B. Sở Giao thông công chánh

C. Cục quản lý đưòng bộ, đường thuỷ

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 6: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về nội dung nào sau đây?

A. quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

B. quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

C. quy định nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

D. cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 7: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với cơ quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nào sau đây?

A. Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

B. Ban quản lý các khu công nghiệp

C. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 8: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không áp dụng đối với cơ quan nào sau đây?

A. Khu công nghiệp

B. Khu chế xuất

C. Khu kinh tế mở

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ của Sở?

A. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở

B. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc UBND tỉnh quản lý

C. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cấp huyện

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 10: Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ nào?

A. Thủ trưởng

B. Tập thể

C. Vừa tập thể vừa thủ trưởng

D. Hội đồng thành viên

Câu 12: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều kiện nào sau đây là một trong những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ?

A. Có đường biên giới trên bộ và có cửa khẩu quốc tế hoặc quốc gia

B. Có đường biên giới trên bộ và có hải cảng

C. Có đường biên giới trên bộ và có sân bay

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 13: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không áp dụng đối với cơ quan nào sau đây?

A. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

B. Sở Nội vụ

C. Văn phòng UBND tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 19: Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng làm việc theo chế độ nào?

A. Tập thể

B. Thủ trưởng

C. Vừa tập thể vừa thủ trưởng

D. Dân chủ

Câu 20: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ở tỉnh thành phố nào sau đây?

A. Thành phố Cần Thơ

B. Thành phố Hà Nội

C. Thành phố Hải Phòng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 21: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ở tỉnh thành phố nào sau đây?

A. Thành phố Đà Nẵng

B. Thành phố Cần Thơ

C. Thành phố Hồ Chí Minh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 22: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

A. Sở Y tế

B. Sở Nội vụ

C. Sở Văn hoá Thể thao

D. Sở Lao động thương binh và xã hội

Câu 23: Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng:

A. Ban Quản lý các khu công nghiệp

B. Sở Nội vụ

C. Sở Công thương

D. Sở Lao động thương binh và xã hội

Câu 24: Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

C. Sở Công thương

D. Sở Lao động thương binh và xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm