Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 7

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 160 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 4: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch UBND tỉnh

B. Bộ Nội vụ

C. Hội đồng nhân dân tỉnh

D. UBND tỉnh

Câu 5: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Giám đốc Sở do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch UBND tỉnh

B. Bộ trường Bộ Nội vụ

C. UBND tỉnh

D. Giám đốc Sở

Câu 6: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không áp dụng đối với cơ quan nào sau đây?

A. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

B. Văn phòng UBND tỉnh

C. Sở Nội vụ

D. Sở Thông tin và truyền thông

Câu 7: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không áp dụng đối với cơ quan nào sau đây?

A. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

B. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

C. Khu Kinh tế

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 8: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?

A. Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả

B. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đặt tại địa phương

C. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những điều kiện để thành lập Ban dân tộc là điều kiện nào sau đây?

A. Có trên 10.000 (mười nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản

B. Có trên 20.000 (hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản

C. Có trên 15.000 (mười lăm nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản

D. Có trên 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản

Câu 10: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những điều kiện để thành lập Ban dân tộc là điều kiện nào sau đây?

A. Có trên 2.000 (hai nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

B. Có trên 3.000 (ba nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

C. Có trên 4.000 (bốn nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

D. Có trên 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

Câu 12: Theo quy định của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chínhphủ, Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?

A. Không chồng chéo về cơ cấu tổ chức với các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đặt tại địa phương

B. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đặt tại địa phương

C. Không chồng chéo cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức các cơ quan cấp tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 13: Theo quy định của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Sở cơ quan ngang sở có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh nhiệm vụ nào sau đây?

A. Dự thảo Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Dự thảo quyết định, chỉ thị liên tịch thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 14: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, điều kiện để thành lập Ban dân tộc là điều kiện nào sau đây?

A. Có trên 3.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

B. Có 20.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

C. Có 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 16: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật?

A. Chi cục Kiểm định chất lượng sản phẩm

B. Sở Công thương

C. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

D. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm thủy sản

Câu 18: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Đối với các tỉnh không có đường biên giới thì điều kiện nào sau đây là một trong những điều kiện để thành lập Sở Ngoại vụ?

A. Có các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở, Khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

B. Có khu du lịch quốc gia hoặc di sản văn hóa được UNESCO công nhận

C. Có khu du lịch quốc gia và di sản văn hóa được UNESCO công nhận

D. Có các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở, Khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và có khu du lịch quốc gia hoặc di sản văn hóa được UNESCO công nhận

Câu 21: Theo quy định của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chínhphủ, Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?

A. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương

B. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các vùng, miền lãnh thổ

C. Phù hợp với điều kiện văn hoá của từng địa phương

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 22: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nguyên tắc nào sau đây là không phải nguyên tắc tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?

A. Phù hợp với điều kiện văn hoá của vùng dân tộc thiểu số

B. Phù hợp với điều kiện văn hoá của vùng biên giới hải đảo

C. Phù hợp với điều kiện văn hoá từng vùng miền

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm