Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 6

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 257 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?

A. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số

B. Phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước

C. Trung ương có Bộ, cơ quan ngang Bộ thì cấp tỉnh phải có tổ chức tương ứng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 2: Các Sở cơ quan ngang sở có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhiệm vụ nào sau đây?

A. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của sở theo quy định của pháp luật

B. Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Các Sở cơ quan ngang sở có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhiệm vụ nào sau đây?

A. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở

B. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của sở theo quy định của pháp luật

C. Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm

D. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc sở

Câu 6: Theo quy định của Nghị định 37/2014/NĐ - CP của Chính phủ, Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện do ai bổ nhiệm?

A. UBND cấp huyện

B. Chủ tịch UBND cấp huyện

C. Hội đồng nhân dân cấp huyện

D. Chủ tịch UBND huyện

Câu 21: Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về nội dung nào sau đây?

A. Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

B. Quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

C. Quy định tổ vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

D. Quy định hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm