Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 5

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 111 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 4: Theo quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện?

A. Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ tỉnh đến huyện

B. Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở

C. Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý lãnh thổ từ trung ương đến địa phương

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 5: Theo quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện?

A. Không chồng chéo tổ chức với các tổ chức của các Bộ, sở đặt tại cấp huyện

B. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn với các tổ chức của các Bộ, sở đặt tại cấp huyện

C. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức của các Bộ, sở đặt tại cấp huyện

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 12: Theo quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện?

A. Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện

B. Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở

C. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức của các Bộ, sở đặt tại cấp huyện

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 13: Theo quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện?

A. Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả

B. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức của các Bộ, sở đặt tại cấp huyện

C. Cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 15: Theo quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch UBND tỉnh

B. Giám đốc Sở Nội vụ

C. Chủ tịch UBND cấp huyện

D. Chủ tịch HĐND huyện

Câu 16: UBND thành phố Bảo Lộc không có Cơ quan nào sau đây?

A. Phòng Kinh tế Hạ tầng

B. Phòng Dân tộc

C. Phòng Công thương

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 17: UBND thành phố Bảo Lộc không có Cơ quan nào sau đây?

A. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B. Phòng Quản lý đô thị

C. Phòng Lao độngThương binh và xã hội

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 18: UBND thành phố Bảo Lộc không có Cơ quan nào sau đây?

A. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

B. Phòng Thông tin truyền thông

C. Phòng Dân tộc

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 19: UBND các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng không có cơ quan chuyên môn nào nào sau đây?

A. Phòng Văn hoá và Thông tin

B. Phòng Nội vụ

C. Phòng Kinh tế

D. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Câu 20: UBND các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng không có cơ quan chuyên môn nào sau đây?

A. Phòng Văn hoá và Thông tin

B. Phòng Nội vụ

C. Phòng Quản lý đô thị

D. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Câu 21: UBND thành phố Đà Lạt không có cơ quan chuyên môn nào sau đây?

A. Phòng Y tế

B. Phòng Dân tộc

C. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

D. Phòng Văn hoá và Thông tin

Câu 22: UBND thành phố Đà Lạt không có cơ quan chuyên môn nào nào sau đây?

A. Phòng Nông nghiệp và PTNT

B. Phòng Quản lý đô thị

C. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 23: UBND thành phố Bảo Lộc không có Cơ quan nào sau đây?

A. Phòng Kinh tế

B. Phòng Văn hoá thể thao và Du lịch

C. Phòng Nội vụ

D. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm