Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

B. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật

C. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện

D. B và C đúng

Câu 4: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Quản lý, khai thác, 2 sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp" là nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện về lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực quản lý xây dựng hạ tầng

B. Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải

C. Lĩnh vực giao thông vận tải

D. Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Câu 5: Theo quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được đăng toàn văn trên một tờ báo in chính thức của Đảng bộ cấp tỉnh trong thời hạn nào sau đây?

A. Chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành

B. Chậm nhất là 3 ngày, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành

C. Chậm nhất là 2 ngày, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 6: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, "Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt" là nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện về lĩnh vực nào?

A.  Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường

B. Lĩnh vực môi trường

C. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

D. Lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Câu 7: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ, đóng dấu như thế nào?

A. Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

B. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định

C. Không được đóng dấu khống chỉ

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 8: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực giáo dục, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn:

A. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung

B. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo

C. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 9: Theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc thì cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc?

A. Phòng Nội vụ

B. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội

C. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

D.  b và c đúng

Câu 10: Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ quy định như thế nào về người được ký thừa uỷ quyền? 

A. Người được ký thừa uỷ quyền được quyền ký tất cả các văn bản trong thời gian dài

B. Người được ký thừa uỷ quyền có thể được uỷ quyền lại cho người khác ký

C. Trong trường hợp đặc biệt, người được ký thừa uỷ quyền được uỷ quyền lại cho người khác ký

D. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký

Câu 11: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực y tế, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn:

A. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh

B. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

C. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 12: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn:

A. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất

B. Quyết định chủ trương, biện pháp khuyến khích việc nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất

C. Cả a và b đúng

D. Cả a và b sai

Câu 14: Theo quy định tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ, mỗi văn bản đi phải lưu như thế nào?

A. Một bản lưu tại văn thư cơ quan

B. Hai bản (bản gốc lưu tại Văn thư cơ quan, bản chính lưu trong hồ sơ)

C. Ba bản (bản thảo cuối cùng, bản gốc và bản chính)

D. Bốn bản (bản đánh máy, bản thảo, bản gốc và bản chính)

Câu 15: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn:

A. Quyết định biện pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, suy thoái môi trường

B. Quyết định biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở địa phương theo quy định của pháp luật

C. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 16: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn:

A. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân

B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân

C. Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

D. Cả a, b đều đúng

Câu 17: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ, việc lập hồ sơ hiện hành, yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập như thế nào?

A. Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc của cơ quan, tổ chức

B. Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc

C. Mở hồ sơ, kết thúc và biên mục hồ sơ

D. a và b đúng

Câu 18: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện do cơ quan nào thông qua, phê duyệt?

A.  Hội đồng nhân dân cấp huyện phê duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông qua;

B. Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

C. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông qua, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 20: Theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, "Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn" là nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện về lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và đất đ

B. Lĩnh vực đất đai

C. Lĩnh vực kế hoạch

D. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và đất đai.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm