Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Phần 2

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 115 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định, khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phải làm gì?

A. Phải thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định

B. Phải ra quyết định thành lập

C. Phải tổ chức đại hội

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị đình chỉ hiệu lực đến 06 tháng trong các trường hợp nào?

A. Quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ không triển khai hoạt động

B. Ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng

C. Cả a, b đều sai

D. Cả a, b đều đúng

Câu 3: Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, căn cứ vào tiêu chí nào, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 05 năm và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hằng năm?

A. Căn cứ vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

B. Căn cứ chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

C. Căn cứ tình hình phân bổ ngân sách hàng năm cho Khoa học và công nghệ

D. Cả a và b đúng

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, tổ chức khoa học và công nghệ bị chia chấm dứt hoạt động và xóa tên trong sổ đăng ký khi nào?

A. Sau khi tổ chức khoa học và công nghệ mới được thành lập

B. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

C. Sau khi tổ chức khoa học và công nghệ mới được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 5: Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có quyền gì?

A. Tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ

B. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

C. Tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

D. Cả a và c đúng

Câu 6: Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 15 tháng 5 hằng năm

B. Ngày 16 tháng 5 hằng năm

C. Ngày 17 tháng 5 hằng năm

D. Ngày 18 tháng 5 hằng năm

Câu 7: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, tổ chức khoa học và công nghệ chỉ được giải thể khi nào?

A. Khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

B. Khi thời hạn hoạt động đã hết

C. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 8: Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng ưu đãi nào sau đây:

A. Được ưu tiên tuyển dụng vào biên chế Nhà nước

B. Được miễn vé máy bay khi đi trong nước

C. Được hưởng mức lương cao hơn trình độ chuyên môn

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 9: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, quyết định giải thể tổ chức khoa học và công nghệ phải được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

A. Cơ quan đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

B. Các chủ nợ (nếu có), người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan

C. Người lao động trong tổ chức khoa học và công nghệ

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 12: Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương là nội dung thuộc nhiệm vụ nào của Sở Khoa học và Công nghệ?

A. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

B. Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân

C. Về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Thuộc nhiệm vụ của đáp án a và c

Câu 14: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan nào sau đây?

A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

B. Bộ Tài nguyên và Môi trường

C. Bộ Khoa học và Công nghệ

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 15: Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức nào?

A. Chương trình, đề tài, dự án

B. Nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ

C. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh

D. Cả a và b đúng

Câu 22: Theo Thông tư 02/2010 ngày 18/3/2010, số lượng nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 04 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 30% làm việc theo chế độ chính nhiệm

B. Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc theo chế độ chính nhiệm

C. Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 04 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc theo chế độ chính nhiệm

D. Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 10% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc theo chế độ chính nhiệm 

Câu 23: Theo quy định tại thông tư 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/03/2010, Giấy chứng nhận bị thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực trong các trường hợp nào sau đây?

A. Tổ chức khoa học và công nghệ ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng, bao gồm cả trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 02 lần trong 05 năm liên tiếp 

B. Tổ chức khoa học và công nghệ ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng, bao gồm cả trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 01 lần trong 05 năm liên tiếp

C. Tổ chức khoa học và công nghệ ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng, bao gồm cả trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 01 lần trong 04 năm liên tiếp

D. Tổ chức khoa học và công nghệ ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng, bao gồm cả trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 02 lần trong 04 năm liên tiếp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm