Trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 27 Câu hỏi
  • 134 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch - Phần 1. Tài liệu bao gồm 27 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 13: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây trong việc quản lý nhà nước Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp?

A. Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch

C. Quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật

D. a và c đúng

Câu 15: Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định trong quá trình kiểm tra văn bản; nếu phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thì cơ quan kiểm tra văn bản phải xử lý như thế nào?

A. Thông báo với cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã ban hành văn bản

B. Tự mình xử lý văn bản đó

C. Thông báo cho cơ quan ban hành văn bản đó đề nghị tự kiểm tra, xử lý

D. Đình chỉ việc thi hành văn bản đó

Câu 16: Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định công chức pháp chế phải có các tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Là công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương

B. Có trình độ cử nhân luật trở lên

C. Là viên chức có chức danh nghề nghiệp, có trình độ cử nhân luật trở lên

D. a và b đúng

Câu 17: Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định người nào có thẩm quyền ký các văn bằng chứng thực ở Phòng Tư pháp? 

A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện

B. Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện

C. Trưởng phòng Tư pháp

D. Cán bộ Tư pháp

Câu 19: Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

A. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp

B. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao

C. Toà án, Viện kiểm sát,Cơ quan thi hành án dân sự

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 20: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, về quản lý và đăng ký hộ tịch, Phòng Tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?

A. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan để gửi Sở Tư pháp tổng hợp

B. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh

C. Ban hành các biểu mẫu về hộ tịch để triển khai thực hiện trên địa bàn

D. Cả 3 phương án trên

Câu 21: Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm quyền nào sau đây trong việc xử lý văn bản trái pháp luật?

A. Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

B. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hủy bỏ hoặc bãi bỏ

C. Đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp

D. a và b đúng

Câu 22: Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định xử lý văn bản trái pháp luật gồm các hình thức nào sau đây?

A. Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản

B. Hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản

C. Đính chính văn bản

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 23: Theo anh, chị cơ quan, tổ chức cá nhân nào sau đây có nhiệm vụ làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh?

A. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Thanh tra tỉnh

C. Sở Tư pháp

D. Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp

Câu 24: Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nào sau đây?

A. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam

B. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

C. Các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài

D. a và b đúng

Câu 25: Theo anh, chị cơ quan, tổ chức nào sau đây có nhiệm vụ chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn; tổ dân phố phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Sở Tư pháp

B. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp

C. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Câu 26: Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan

B. Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật

C. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật

D. a và b đúng

Câu 27: Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm những tổ chức, đơn vị nào sau đây?

A. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

B. Sở Tư pháp

C. Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng

D. a và b đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 27 Câu hỏi
  • Người đi làm