Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 336 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

33 Lần thi

Câu 1: Ngôn ngữ phát sinh do con người thỏa thuận với nhau mà quy định ra là nội dung của thuyết gì?

A. Thuyết cảm thán

B. Thuyết Angel

C. Thuyết khế ước xã hội

D. Thuyết tiếng kêu trong lao động. 

Câu 3: Hai mặt nào không thể tách rời để biểu thị ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu?

A. Âm thanh và hình ảnh

B. Hình ảnh và ý nghĩa

C. Âm thanh và ý nghĩa

D. Ý nghĩa và giác quan.

Câu 4: Từ bàn chỉ có giá trị trong tiếng Việt, nó phải nằm trong hệ thống từ vựng tiếng Việt để chỉ điều gì?

A. Cấu trúc ngôn ngữ

B. Hệ thống ngôn ngữ

C. Ngôn ngữ là hệ thống

D. Tín hiệu

Câu 5: Các yếu tố trong ngôn ngữ được sắp đặt theo quy luật nhất định (chúng không thể kêt hợp với nhau môt cách tùy tiện) là để chỉ?

A. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu

B. Ngôn ngữ là hệ thống

C. Ngôn ngữ là cấu trúc

D. Ngôn ngữ là hệ thống cấu trúc

Câu 6: Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc nhằm tìm ra các mối quan hệ thân thuộc, gần gũi giữa các ngôn ngữ để xếp chúng vào phổ hệ là phương pháp so sánh gì?

A. Phương pháp so sánh lịch sử

B. Phương pháp so sánh đối chiếu

C. Phương pháp so sánh loại hình

D. Phương pháp so sánh tổng hợp

Câu 7: Dựa trên dấu hiệu những dấu hiệu của cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ phân loại chúng, sắp xếp chúng vào một loại hình nhất định là phương pháp so sánh gì?

A. Phương pháp so sánh loại hình

B. Phương pháp so sánh lịch sử

C. Phương pháp so sánh loại hình

D. Phương pháp so sánh tổng hợp

Câu 8: Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập là:

A. Cấu tạo bằng phụ âm rất nhiều

B. Hình thức của từ không biến đổi khi kết hợp với nhau

C. Đối lập căn tố và phụ tố

D. Hình thức của từ biến đổi khi tạo câu. 

Câu 10: Mỗi phụ tố chỉ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ đơn lập

B. Ngôn ngữ chắp dính

C. Ngôn ngữ biến hình

D. Ngôn ngữ hòa kết

Câu 11: Một ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu thị bằng nhiều phụ tố là đặc trưng của?

A. Ngôn ngữ hòa kết

B. Ngôn ngữ tổng hợp

C. Ngôn ngữ chắp dính

D. Ngôn ngữ đơn lập

Câu 12: Đối lập giữa căn tố và phụ tố là đặc trưng của?

A. Ngôn ngữ chắp dính

B. Ngôn ngữ đơn lập

C. Ngôn ngữ lập khuôn

D. Ngôn ngữ hòa kết 

Câu 13: Hình thức của từ biến đổi khi tạo thành câu là đặc trưng của?

A. Ngôn ngữ đơn lập

B. Ngôn ngữ hòa kết 

C. Ngôn ngữ chắp dính 

D. Ngôn ngữ tổng hợp

Câu 14: Hình thức của từ không biến đổi khi kết hợp với nhau là đặc trưng của?

A. Ngôn ngữ hòa kết

B. Ngôn ngữ đơn lập

C. Ngôn ngữ chắp dính

D. Ngôn ngữ biến hình.

Câu 15: Ngôn ngữ nào dưới đây thuộc loại hình ngôn ngữ phân tiết?

A. Tiếng Việt

B. Tiếng Anh

C. Tiếng Hoa

D. Tiếng Tây Ban Nha

Câu 18: Phân loại ngôn ngữ trên thế giới dựa vào nguồn gốc nhằm tìm ra mối quan hệ thân thuộc là phương pháp gì?

A. Phương pháp so sánh đối chiếu

B. Phương pháp so sánh lịch sử

C. Phương pháp so sánh tổng hợp

D. Không có đáp án đúng.

Câu 19: Sự đối lập giữa căn tố và phụ tố là đặc trưng nổi bật của loại hình ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ đơn lập 

B. Ngôn ngữ tổng hợp

C. Ngôn ngữ chắp dính

D. Ngôn ngữ biến hình

Câu 20: Cách gọi khác của ngôn ngữ biến hình là gì?

A. Ngôn ngữ phân tích

B. Ngôn ngữ đơn lập

C. Ngôn ngữ hòa kết

D. Ngôn ngữ chắp dính.

Câu 21: Phân loaị ngôn ngữ nhằm tìm ra mối quan hệ thân thuộc, gần gũi để sắp xếp chúng vào phổ hệ, là đặc trưng của phương pháp gì?

A. Phương pháp so sánh đối chiếu

B. Phương pháp so sánh lịch sử

C. Phương pháp so sánh tổng hợp

D. Không có đáp án đúng. 

Câu 22: Trong tiến trình phát triển của, ngôn ngữ cơ sở bị phân chia thành nhiều dòng khác nhau là cơ sở của cách phân loại là đặc trưng của ngôn ngữ gì?

A. Phương pháp đối chiếu

B. Phương pháp so sánh lịch sử

C. Phương pháp so sánh loại hình

D. Phương pháp so sánh tổng hợp. 

Câu 24: Một ý nghĩa ngữ pháp có thể biểu hiện bằng nhiều phụ tố là đặc điểm của ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ hòa kết

B. Ngôn ngữ đơn lập

C. Ngôn ngữ phân tích

D. Ngôn ngữ đơn lập. 

Câu 25: Giảm bớt sự biến đổi hình thái, sử dụng hư từ, trật tự từ, hư từ và ngữ điệu là đặc điểm của?

A. Ngôn ngữ hòa kết phân tích

B. Ngôn ngữ phân tích đối lập

C. Ngôn ngữ đơn lập

D. Ngôn ngữ chắp dính.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 33 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên