Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 654 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

51 Lần thi

Câu 1: Phụ âm được hình thành từ đâu?

A. Dây thanh rung ít, nhiều tiếng động

B. Luồng hơi đi tự do, hơi yếu.

C. A và B đúng

D. A và B sai.

Câu 2: Các tiêu chí phân loại nguyên âm:

A. Vị trí lưỡi, hình dạng đôi môi, trường độ

B. Độ nâng của lưỡi, cao độ

C. Vị trí lưỡi, hình dạng đôi môi, cao độ

D. Không có đáp án đúng. 

Câu 3: Các tiêu chí phân loại phụ âm:

A. Vị trí lưỡi, hình dạng đôi môi, trường độ

B. Độ nâng của lưỡi, cao độ 

C. Phương thức cấu âm và vị trí cấu âm.

D. A và C đúng. 

Câu 4: Nguyên âm hàng trước, nguyên âm hàng giữa, nguyên âm hàng sau là tiêu chí của:

A. Chuyển động của lưỡi

B. Hình dạng đôi môi 

C. Độ mở của miệng

D. Trường độ của âm. 

Câu 5:  Khi nói đến tiêu chí chuyển động của lưỡi là nói đến:

A. Hẹp, rộng,hơi rộng

B. Tròn môi, không tròn môi

C. Nguyên âm dài, nguyên âm ngắn

D. Hàng trước, hàng sau. 

Câu 6: Nguyên âm [i], [e] là:

A. Hàng sau

B. Hàng giữa

C. Hàng trước

D. Tròn môi.

Câu 8: Khi phát âm, đầu lưỡi nâng lên phía ngạc nói về hàng nào?

A. Hàng sau

B. Hàng giữa

C. Hàng trước

D. Hàng trên. 

Câu 9: Nguyên âm [ơ], [u] là:

A. Hàng sau 

B. Hàng trước

C. Hàng giữa

D. Hàng dưới.

Câu 10: Khi phát âm, phần sau lưỡi nâng về phía ngạc mềm:

A. Hàng sau

B. Hàng giữa

C. Hàng trước

D. Hàng trên.

Câu 11: Chọn nguyên âm của [o], [u] là:

A. Hàng giữa 

B. Hàng sau

C. Hàng trước

D. Hàng trên. 

Câu 12: Nguyên âm hàng sau là:

A. /o/, /u/ 

B. /u/, /i/

C. /i/, /e/

D. /e/, /o/ 

Câu 13: Chọn phương án sai về nguyên âm?

A. Nguyên âm hàng giữa khi phát âm, phần giữa của lưỡi nâng lên ngạc

B. Nguyên âm hàng sau là nguyên âm khi phát âm, phần sau của lưỡi nâng về phía ngạc mềm

C. Nguyên âm hàng trước là nguyên âm khi phát âm đầu lưỡi đưa về phía sau

D. A và B sai.

Câu 14: Nguyên âm hẹp là:

A. /i/, /u/

B. /i/, /o/ 

C. /o/, /e/

D. /u/, /e/

Câu 15: Nguyên âm hơi hẹp là:

A.  /a/

B. /o/

C. /i/

D. /u/

Câu 16: Nguyên âm [ê], [ô] là:

A. Hơi rộng

B. Hơi hẹp

C. Hẹp

D. Rộng

Câu 17: Chọn nguyên âm của [e], [o] là:

A. Hơi hẹp

B. Hẹp

C. Rộng.

D. Hơi rộng

Câu 18: Nguyên âm hơi rộng là:

A. /e/, /o/

B. /i/, /e/

C. /u/, /i/

D. /i/, /o/.

Câu 19: Nguyên âm rộng là:

A. /a/, /ă/

B. /a/, /o/

C. /o/, /i/ 

D. /u/, /a/ 

Câu 20: Nguyên âm tròn môi là:

A. /o/, /i/

B. /o/, /u/ 

C. /u/, /i/

D. /i/, /o/

Câu 21: Nguyên âm không tròn môi là:

A. /i/, /o/

B. /u/, /i/

C. /u/, /o/

D. /i/, /e/. 

Câu 22: Phụ âm [p],[b], [k], [t], [d] là:

A. Phụ âm rung

B. Phụ âm nổ thuần túy

C. Phụ âm mũi

D. Tất cả đều sai.

Câu 24: Phụ âm mũi là:

A. /m/, /n/, /t/ 

B. /m/, /n/, /ng/, /nh/

C. /p/, /t/, /k/

D. /t/, /m/, /h/

Câu 25: Phụ âm bật hơi:

A. /h/ 

B. /l/

C. /t/’

D. /m/

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 51 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên