Ôn tập trắc nghiệm thi  viên chức ngành Y tế  có đáp án - Phần 31

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 31

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 700 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 31. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 10: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, đâu là mục tiêu cụ thể đến năm 2025?

A. Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 được sĩ đại bọc, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân

B. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%

C. Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 16: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, đâu là mục tiêu cụ thể đến năm 2030?

A. Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét

B. Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ

C. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới l tuổi còn 10‰

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 17: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, đâu là mục tiêu cụ thể đến năm 2030?

A. Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân

B. Đạt 30 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân

C. Đạt 32 giường bệnh viện, 15 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân

D. Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 35 điều dưỡng viên trên 10.000 dân

Câu 20: Theo Nghị qụyét số 20-NQ/TW, đâu là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới?

A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

B. Nâng cao sức khoẻ nhân dân

C. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 21: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, đâu là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới?

A. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

B. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế

C. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 22: Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, đâu là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới?

A. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

B. Đồi mới mạnh mẽ tài chính y tế

C. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 23: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”, quan điểm của Đảng về dân số là gì?

A. Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân

B. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững

C. Chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân; giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật; giữa việc mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 24: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, mục tiêu đến năm 2030 quy mô dân số là bao nhiêu?

A. 104 triệu người

B. 105 triệu người

C. 106 triệu người

D. 107 triệu người

Câu 30: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, đâu là mục tiêu đến năm 2030?

A. tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống

B. tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%

C. tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%

D. cả 3 ý trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm