Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 25

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 25

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 137 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 25. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 4: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng miễn phí khám chữa bệnh đối với trẻ dưới 6 tuổi là thể hiện:

A. Tính giai cấp của nhà nước

B. Tính xã hội của nhà nước

C. Tính giai cấp của pháp luật

D. Tính xã hội của pháp luật

Câu 5: Bộ Y tế là:

A. Cơ quan quyền lực nhà nước cấp trung ương

B. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chung cấp trung ương

C. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp trung ương

D. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp địa phương

Câu 6: Sở Y tế là:

A. Cơ quan quyền lực nhà nước cấp địa phương

B. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chung cấp địa phương

C. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp trung ương

D. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp địa phương

Câu 7: Chọn câu sai:

A. Bộ Y Tế là cơ quan quản lý nhà nước chuyên về ngành y tế ở cấp trung ương

B. Sở Y Tế chỉ báo cáo và chịu sự chỉ đạo của Bộ Y Tế

C. Cơ quan quản lý nhà nước ngành y tế chỉ có ở cấp tỉnh và cấp huyện

D. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ Y Tế và Sở Y Tế là dựa vào ý kiến tập thể

Câu 8: Thông tư áp dụng trong ngành y tế là do chủ thể nào ban hành:

A. Chính phủ

B. Thủ tướng chính phủ

C. Bộ Y Tế

D. Bộ trưởng Bộ Y Tế

Câu 9: Luật Dược 2005 được thông qua vào ngày 14/06/2005 và có hiệu lực vào ngày 01/10/2005. Điều này nói về:

A. Hiệu lực thời gian của Luật Dược

B. Hiệu lực không gian của Luật Dược 

C. Hiệu lực về đối tượng tác động của Luật Dược

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 10: Luật Dược 2005 có hiệu lực trên toàn quốc kể ngày 01/10/2005. Điều này nói về:

A. Hiệu lực thời gian của Luật Dược

B. Hiệu lực không gian của Luật Dược

C. Hiệu lực về đối tượng tác động của Luật Dược

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 11: Luật Dược 2005 áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có hoạt động Dược ở Việt Nam. Điều này nói về:

A. Hiệu lực thời gian của Luật Dược

B. Hiệu lực không gian của Luật Dược

C. Hiệu lực về đối tượng tác động của Luật Dược

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 12: Trong quy chế quản lý thuốc gây nghiện, Thông tư 10/2010/TT-BYT thay thé cho Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT. Điều này nói về:

A. Hiệu lực thời gian của văn bản

B. Hiệu lực không gian của văn bản

C. Hiệu lực về đối tượng tác động của văn bản

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 13: Luật Dược thuộc ngành Luật nào sau đây:

A. Ngành luật Hiến Pháp

B. Ngành luật Hành Chính

C. Ngành luật Hình sự

D. Ngành luật Lao động

Câu 15: Mối quan hệ giữa dược sĩ chủ nhà thuốc và Sở Y Tế được điều chỉnh bởi:

A. Ngành luật Hiến Pháp

B. Ngành luật Hành Chính

C. Ngành luật Thương mại

D. Ngành luật Lao động

Câu 16: Mối quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Y Tế và đại biểu Quốc hội qua việc chất vấn và trả lờ chất vấn dược điều chỉnh bởi:

A. Ngành luật Hiến Pháp

B. Ngành luật Hành Chính

C. Ngành luật Hình sự

D. Ngành luật Lao động

Câu 17: Mối quan hệ giữa Nhà nước với người buôn bán thuốc giả được điều chỉnh bởi:

A. Ngành luật Hiến Pháp

B. Ngành luật Hành Chính

C. Ngành luật Hình sự

D. Ngành luật Lao động

Câu 18: Mối quan hệ giữa Nhà nước với chủ nhà thuốc bán thuốc hết hạn dùng là:

A. Ngành luật Hiến Pháp

B. Ngành luật Hành Chính

C. Ngành luật Thương mại

D. Ngành luật Hình sự

Câu 19: Mối quan hệ giữa dược sĩ chủ nhà thuốc và người mua thuốc được điều chỉnh bởi:

A. Ngành luật Hành Chính

B. Ngành luật Dân sự

C. Ngành luật Lao động

D. Ngành luật thương mại

Câu 20: Mối quan hệ giữa công ty sản xuất thuốc A và công ty phân phối thuốc B được điều chỉnh bởi:

A. Ngành luật Hành Chính

B. Ngành luật Dân sự

C. Ngành luật Lao động

D. Ngành luật Thương mại

Câu 21: Mối quan hệ giữa dược sĩ chủ nhà thuốc và nhân viên nhà thuốc được điều chỉnh bởi: 

A. Ngành luật Hành Chính

B. Ngành luật Dân sự

C. Ngành luật Lao động

D. Ngành luật thương mại

Câu 22: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc dược tá không được bán thuốc gây nghiện là:

A. Tuân theo pháp luật

B. Thi hành pháp luật

C. Sử dụng pháp luật

D. Áp dụng pháp luật

Câu 23: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc nhà thuốc phải đăng ký kinh doanh là: 

A. Tuân theo pháp luật

B. Thi hành pháp luật

C. Sử dụng pháp luật

D. Áp dụng pháp luật

Câu 24: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc nhà thuốc khiếu nại về các kết luận của đoàn thanh tra là:

A. Tuân theo pháp luật

B. Thi hành pháp luật

C. Sử dụng pháp luật

D. Áp dụng pháp luật

Câu 25: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc Sở Y Tế kiểm tra hành nghề dược là:

A. Tuân theo pháp luật

B. Thi hành pháp luật 

C. Sử dụng pháp luật

D. Áp dụng pháp luật

Câu 26: Luật Dược hiện hành được ban hành dựa trên hiến pháp năm:

A. Năm 1992

B. Năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2001

C. Năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2013

D. Năm 2013

Câu 27: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Dược sĩ đại học đủ điều kiện mở nhà thuốc để hành nghề là:

A. Quyền của người thầy thuốc

B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc

C. Quyền của người bệnh

D. Nghĩa vụ của người bệnh

Câu 28: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Dược sĩ chủ nhà thuốc bán thuốc và hưởng lợi nhuận từ việc bán thuốc là:

A. Quyền của người thầy thuốc

B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc

C. Quyền của người bệnh

D. Nghĩa vụ của người bệnh

Câu 29: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, người bán thuốc phải giữ bí mật đời tư của người mua là:

A. Quyền của người thầy thuốc

B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc

C. Quyền của người bệnh

D. Nghĩa vụ của người bệnh

Câu 30: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bác sĩ chỉ phẩu thuật cho bệnh nhân khi có sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp là:

A. Quyền của người thầy thuốc

B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc

C. Quyền của người bệnh

D. Nghĩa vụ của người bệnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm