Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 20

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 9: Tên cơ sở kinh doanh thuốc trên biển hiệu được ghi theo:

A. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

B. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

C. Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn

D. Giấy chứng nhận thực hành tốt

Câu 10: Phạm vi kinh doanh thuốc trên biển hiệu được ghi theo:

A. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

B. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

C. Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn

D. Giấy chứng nhận thực hành tốt 

Câu 11: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 2 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc.Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 12: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 3 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc.Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 13: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 15 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc.Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 14: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 30 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc.Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế 

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế 

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 15: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 31 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc.Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế 

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 16: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 60 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc.Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 17: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 90 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc. Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế 

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 18: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 120 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc. Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 19: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 150 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc. Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 20: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 1 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc. Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 21: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 200 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc. Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 22: A là dược sĩ chủ nhà thuốc. B là dược sĩ đại học nhân viên của nhà thuốc. Do A bận việc nên phải đi vắng 365 ngày nên ủy quyền cho B phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc. Vậy:

A. A không cần báo cáo cho Sở Y tế

B. A phải báo cáo cho Sở Y tế

C. A phải báo cáo cho Sở Y tế và Sở phải đồng ý bằng văn bản

D. Nhà thuốc phải đóng cửa

Câu 23: Thanh tra Chính phủ là:

A. Bộ

B. Cơ quan ngang Bộ

C. Đơn vị sự nghiệp của Chính phủ

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 24: Chọn câu sai. Thanh tra dược có 2 cấp là:

A. Thanh tra dược cấp trung ương và cấp địa phương

B. Thanh tra dược Bộ Y tế và Sở Y tế

C. Thanh tra dược Sở Y tế và Phòng Y tế

D. Thanh tra dược cấp trung ương và cấp tỉnh

Câu 25: Chọn câu sai. Trong mỗi cấp thanh tra tổ chức gồm:

A. Chánh thanh tra

B. Phó chánh thanh tra

C. Thanh tra viên

D. Cộng tác viên thanh tra

Câu 26: Chọn câu đúng:

A. Thanh tra viên dược có thể có chuyên ngành khác ngành dược

B. Thanh tra viên dược chỉ có ở cấp Trung ương, tỉnh và huyện

C. Thanh tra viên dược bắt buộc phải có chuyên ngành dược

D. Thanh tra dược ở cấp địa phương là cấp tỉnh 

Câu 27: Chọn câu sai. Đối tượng của Thanh tra dược là:

A. Cơ sở sản xuất thuốc

B. Cơ sở bán buôn thuốc

C. Cơ sở bán lẻ thuốc

D. Cở sở khám chữa bệnh

Câu 28: Chọn câu sai. Mục đích của thanh tra dược:

A. Thực hiện quản lý nhà nước đối thuốc

B. Góp phần đảm bảo việc chấp hành các qui chế, quy định dược

C. Ngăn ngừa các hoạt động vi phạm 

D. Thanh tra việc chấp hành Chính sách Quốc gia về thuốc

Câu 29: Chọn câu sai. Nội dung của thanh tra dược bao gồm:

A. Thanh tra việc chấp hành các văn bản pháp luật, các quy chế dược

B. Thanh tra xuất nhập khẩu thuốc

C. Thanh tra chất lượng thuốc

D. Ngăn ngừa các hoạt động vi phạm

Câu 30: Yêu cầu cơ sở sản xuất cung cấp hồ sơ tài liệu về 1 sản phẩm. Đây là quyền hạn nào của thanh tra dược:

A. Quyền đối với cơ quan đang được thanh tra

B. Quyền đối với cơ quan có thẩm quyền giám định

C. Quyền đưa ra các quyết định, các hình thức xử lý

D. Không phải quyền hạn của thanh tra dược 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm