Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 17

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 140 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Đơn thuốc có giá trị mua thuốc trong thời gian:

A. 5 ngày kể từ ngày kê

B. 5 ngày kể từ ngày dùng hết thuốc

C. 10 ngày kể từ ngày kê

D. 10 ngày kể từ ngày dùng hết thuốc

Câu 2: Chọn câu sai. Đơn thuốc có thể mua ở:

A. Nhà thuốc

B. Quầy thuốc

C. Đại lý thuốc của doanh nghiệp

D. Doanh nghiệp phân phối thuốc

Câu 3: Chọn câu sai. Công ty được cung ứng nguyên liệu và thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần là:

A. Dược phẩm TW 1

B. Dược phẩm TW 2

C. Dược phẩm TW 3

D. Tổng công ty Dược Việt Nam

Câu 4: Thủ kho của cơ sở xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 5: Thủ kho của cơ sở xuất nhập khẩu thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 6: Thủ kho của cơ sở xuất nhập khẩu tiền chất dùng làm thuốc là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 7: Chọn câu sai. Phạm vi hoạt động của 6 công ty xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần là:

A. Bán lẻ thuốc gây nghiện, hướng tâm thần

B. Mua nguyên liệu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần

C. Bán buôn thành phẩm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần

D. Xuất khẩu nguyên liệu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần

Câu 8: Người phụ trách việc bán buôn thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 9: Người phụ trách việc bán buôn thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 10: Người phụ trách việc bán buôn tiền chất dùng làm thuốc là:

A. Dược sĩ đại học trở lên 

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 11: Tiêu chuẩn của cơ sở bán lẻ thuốc gây nghiện là:

A. Nhà thuốc đạt GPP

B. Quầy thuốc đạt GPP

C. Đại lý thuốc của doanh nghiệp đạt GPP

D. Tủ thuốc của trạm y tế đạt GPP

Câu 12: Người bán lẻ thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 13: Tiêu chuẩn của cơ sở bán lẻ thuốc hướng tâm thần là:

A. Nhà thuốc đạt GPP

B. Quầy thuốc đạt GPP

C. Đại lý thuốc của doanh nghiệp đạt GPP

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 14: Người bán lẻ thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 15: Người bán lẻ tiền chất là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 16: Tiêu chuẩn của cơ sở bán lẻ thuốc hướng tâm thần là:

A. Nhà thuốc đạt GPP

B. Quầy thuốc đạt GPP

C. Tủ thuốc của trạm y tế đạt GPP

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 17: Chọn câu sai:

A. Nhà thuốc có quyền mua nguyên liệu gây nghiện nhưng không có quyền bán nguyên liệu gây nghiện

B. Nhà thuốc có quyền bán thuốc gây nghiện

C. Quầy thuốc không có quyền bán thuốc gây nghiện

D. Dược sĩ chủ nhà thuốc là người trực tiếp quản lý và bán lẻ thuốc gây nghiện

Câu 18: Chọn câu đúng:

A. Dược sĩ trung học chủ quầy thuốc là người trực tiếp quản lý và bán lẻ thuốc gây nghiện

B. Dược sĩ trung học trở lên mới được quyền bán thuốc hướng tâm thần

C. Nhà thuốc bán thuốc gây nghiện ngoài đạt tiêu chuẩn GPP còn phải đạt tiêu chuẩn GSP

D. Người bán lẻ thuốc gây nghiện phải là dược sĩ đại học

Câu 19: Để được sản xuất thuốc gây nghiện, hướng tâm thần thì cơ sở phải:

A. Đạt tiêu chuẩn GMP

B. Đạt tiêu chuẩn GMP phù hợp với từng dạng bào chế

C. Đạt tiêu chuẩn GMP phù hợp với từng dạng bào chế ít nhất 2 năm

D. Đạt tiêu chuẩn GMP phù hợp với từng dạng bào chế nhiều nhất 2 năm

Câu 20: Thủ kho của cơ sở sản xuất thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 21: Thủ kho của cơ sở sản xuất thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 22: Thủ kho của cơ sở sản xuất thuốc tiền chất là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 23: Người chịu trách nhiệm trong quá trình sản xuất thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học có thời gian thực hành 2 năm 

B. Dược sĩ đại học có thời gian thực hành 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp

C. Dược sĩ đại học có thời gian thực hành 2 năm tại cơ sở sản xuất

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 24: Đối với cơ sở khám chữa bệnh muốn pha chế thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn trong pha chế thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 25: Đối với cơ sở khám chữa bệnh muốn pha chế thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn trong pha chế thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 26: Đối với cơ sở khám chữa bệnh muốn pha chế thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn trong pha chế tiền chất là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 27: Người giữ thuốc gây nghiện sau khi pha chế ở cơ sở khám chữa bệnh là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 28: Người giữ thuốc hướng tâm thần sau khi pha chế ở cơ sở khám chữa bệnh là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 29: Người giữ tiền chất sau khi pha chế ở cơ sở khám chữa bệnh là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 30: Đối với Trung tâm cai nghiện, người tiếp nhận quản lý và cấp phát thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm