Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 16

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 175 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Đối với Trung tâm cai nghiện, người tiếp nhận quản lý và cấp phát thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 2: Đối với Trung tâm cai nghiện, người tiếp nhận quản lý và cấp phát tiền chất là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 3: Trong Khoa dược, thủ kho thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 4: Trong Khoa dược, thủ kho thuốc hướng tâm thần là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 5: Trong Khoa dược, thủ kho thuốc gây nghiện là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 6: Thời gian lưu giữ hồ sơ sổ sách đối với thuốc gây nghiện là:

A. ít nhất 1 năm sau thuốc hết hạn dùng

B. ít nhất 2 năm sau thuốc hết hạn dùng

C. ít nhất 5 năm sau thuốc hết hạn dùng

D. cả 3 ý đều sai

Câu 7: Thời gian lưu giữ hồ sơ sổ sách đối với thuốc hướng tâm thần là:

A. ít nhất 1 năm sau thuốc hết hạn dùng

B. ít nhất 2 năm sau thuốc hết hạn dùng

C. ít nhất 5 năm sau thuốc hết hạn dùng

D. cả 3 ý đều sai 

Câu 8: Thời gian lưu giữ hồ sơ sổ sách đối với tiền chất là:

A. ít nhất 1 năm sau thuốc hết hạn dùng

B. ít nhất 2 năm sau thuốc hết hạn dùng

C. ít nhất 5 năm sau thuốc hết hạn dùng

D. cả 3 ý đều sai

Câu 9: Việc hủy thuốc gây nghiện chỉ thực hiện sau khi được phê duyệt của:

A. Cơ quan xét duyệt dự trù

B. Cơ quan quản lý nhà nước

C. Người đứng đầu đơn vị

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 10: Việc hủy thuốc hướng tâm thần chỉ thực hiện sau khi được phê duyệt của:

A. Cơ quan xét duyệt dự trù

B. Cơ quan quản lý nhà nước

C. Người đứng đầu đơn vị

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 11: Việc hủy tiền chất chỉ thực hiện sau khi được phê duyệt của:

A. Cơ quan xét duyệt dự trù

B. Cơ quan quản lý nhà nước

C. Người đứng đầu đơn vị

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 12: Hội đồng hủy thuốc gây nghiện có ít nhất:

A. 2 người

B. 3 người

C. 4 người

D. 5 người

Câu 13: Hội đồng hủy thuốc hướng tâm thần có ít nhất:

A. 2 người

B. 3 người

C. 4 người

D. 5 người

Câu 14: Hội đồng hủy tiền chất có ít nhất:

A. 2 người

B. 3 người

C. 4 người

D. 5 người

Câu 15: Khi xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện phải báo cáo cho:

A. Bộ Y Tế 

B. Bộ Y Tế + Bộ Công an

C. Bộ Công an

D. Bộ Công Thương

Câu 16: Khi xuất nhập khẩu thuốc hướng tâm thần phải báo cáo cho:

A. Bộ Y Tế

B. Bộ Y Tế + Bộ Công an

C. Bộ Công an

D. Bộ Công Thương

Câu 17: Khi xuất nhập khẩu tiền chất phải báo cáo cho:

A. Bộ Y Tế

B. Bộ Y Tế + Bộ Công an 

C. Bộ Công an

D. Bộ Công Thương

Câu 21: Khi xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện dạng phối hợp phải báo cáo cho:

A. Bộ Y Tế

B. Bộ Y Tế + Bộ Công an

C. Bộ Công an

D. Bộ Công Thương

Câu 22: Khi xuất nhập khẩu thuốc hướng tâm thần dạng phối hợp phải báo cáo cho:

A. Bộ Y Tế

B. Bộ Y Tế + Bộ Công an

C. Bộ Công an

D. Bộ Công Thương

Câu 23: Khi xuất nhập khẩu tiền chất dạng phối hợp phải báo cáo cho:

A. Bộ Y Tế

B. Bộ Y Tế + Bộ Công an

C. Bộ Công an

D. Bộ Công Thương

Câu 27: Trong báo cáo đột xuất thuốc gây nghiện, cơ sở kinh doanh sử dụng sẽ báo cáo cho:

A. Cơ quan xét duyệt dự trù

B. Sở Y tế ở địa phương

C. Bộ Y tế

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 28: Trong báo cáo đột xuất thuốc hướng tâm thần, cơ sở kinh doanh sử dụng sẽ báo cáo cho: 

A. Cơ quan xét duyệt dự trù

B. Sở Y tế ở địa phương

C. Bộ Y tế

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 29: Trong báo cáo đột xuất tiền chất, cơ sở kinh doanh sử dụng sẽ báo cáo cho:

A. Cơ quan xét duyệt dự trù

B. Sở Y tế ở địa phương 

C. Bộ Y tế

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 30: Cơ sở kinh doanh, sử dụng báo cáo tồn kho sử dụng thuốc gây nghiện trong: 

A. Báo cáo tháng

B. Báo cáo 6 tháng

C. Báo cáo năm

D. Cả 3 ý đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm