Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 13

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

20 Lần thi

Câu 2: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện nào sau đây?

A. Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

B. Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

C. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 3: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm gì?

A. Tên, hình thức tổ chức, địa điểm hoạt động

B. Phạm vi hoạt động chuyên môn

C. Thời gian làm việc hằng ngày

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 8: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Giấy phép hoạt động bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

A. Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền

B. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật Khám chữa bệnh

C. Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 10: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

A. Được thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy đinh của Luật Khám chữa bệnh

B. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động những phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết

C. Được thu các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 11: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

A. Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh

B. Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan

C. Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 12: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

A. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép

B. Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề

C. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 14: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, các hình thức cấp cứu gồm?

A. Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

B. Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 15: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Khi việc cấp cứu vượt quá khả năng chuyên môn thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện một hoặc một số hoạt động nào sau đây?

A. Tổ chức hội chẩn theo quy định

B. Mời cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến hỗ trợ cấp cứu

C. Chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 16: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, việc chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc phải bảo đảm các nguyên tắc nào sau đây?

A. Dựa trên kết quả khám lâm sàng, kiểm tra cận lâm sàng, kết hợp với yếu tố tiền sử bệnh, gia đình, nghề nghiệp và dịch tễ

B. Kịp thời, khách quan, thận trọng và khoa học

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 17: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Việc hội chẩn được thực hiện khi nào?

A. Bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

B. Bệnh đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 18: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Các hình thức hội chẩn, bao gồm?

A. Hội chẩn khoa; Hội chẩn liên khoa

B. Hội chẩn liên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hội chẩn qua tham khảo ý kiến chuyên gia

C. Hội chẩn từ xa bằng công nghệ thông tin

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 20: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Điều trị ngoại trú được thực hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Người bệnh không cần điều trị nội trú

B. Người bệnh sau khi đã điều trị nội trú ổn định nhung phải theo dõi và điều trị tiếp sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 22: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Điều trị nội trú được thực hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Có chỉ định điều trị nội trú của người hành nghề thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

B. Có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 23: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Việc chuyển khoa đưực thực hiện trong trường hợp nào?

A. phát hiện người mắc bệnh mà bệnh đó không thuộc phạm vi chuyên môn của khoa đang tiến hành điều trị

B. bệnh liên quan chủ yếu đến chuyên khoa khác

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 25: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, trường hợp nào phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

A. Bệnh vượt quá khả năng điều trị và điều kiện vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

B. Bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

C. Theo yêu cầu của người bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Hồ sơ bệnh án phải được lập bằng hình thức nào?

A. Bằng giấy

B. Bằng bản điện tử

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 20 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm