Ôn tập Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng - Phần 3

Ôn tập Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 268 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng - Phần 3. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được định nghĩa:

A. Khấu hao và lợi nhuận

B. Khấu hao và lợi nhuận sau thuế

C. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền nhưng bao gồm trả nợ gốc và lãi ngân hàng

D. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền

Câu 2: Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất:

A. Trái phiếu trả lãi một lần khi trả gốc

B. Trái phiếu kho bạc dài hạn

C. Cổ phần ưu đãi

D. Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn

Câu 3: Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu:

A. Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn

B. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên

C. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác

D. Sản lượng toàn cầu giảm

Câu 4: Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì:

A. Lạm phát

B. Thâm hụt cán cân vãng lai

C. Việc thanh toán cổ tức

D. Khấu hao

Câu 5: Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là:

A. Vốn vay ngân hàng khác

B. Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận

C. Doanh thu bán hàng

Câu 6: Tỷ lệ chiết khấu là:

A. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0

B. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát

C. Lãi suất cho vay

D. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án

Câu 7: Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi:

A. Dự án có tỉ suất sinh lời cao

B. Dự án có NPV dương

C. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay

D. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của dự án cao hơn tỉ suất sinh lời chung của

Câu 8: Bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp là:

A. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm

B. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm

C. Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo

D. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng

Câu 9: Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:

A. Bổ sung vốn lưu động

B. Bổ sung vốn cố định

C. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh

D. Kinh doanh bất động sản

Câu 10: Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn nào?

A. Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

B. Phát hành kỳ phiếu

C. Phát hành trái phiếu

D. Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng

Câu 11: Ngân hàng chuyển toàn bộ số nợ của một hợp đồng tín dụng sang nợ quá hạn trong trường hợp nào sau đây:

A. Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc (một phần hoặc toàn bộ) mà khách hàng không trả đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc không được gia hạn

B. Khi đến kỳ hạn trả nợ lãi mà khách hàng không trả lãi đúng hạn và không điều chỉnh kỳ hạn nợ lãi hoặc không được gia hạn nợ lãi

C. Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc và lãi (kỳ hạn trả nợ lãi cùng với kỳ hạn trả nợ gốc) mà khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ hoặc khách hàng không được gia hạn nợ gốc và lãi

D. Tất cả các câu trên

Câu 12: Thời hạn cho vay?

A. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm khách hàng hoàn trả hết nợ gốc và lãi vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng

B. Là khoảng thời gian được tính từ khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực cho đến thời điểm khách hàng trả hết tiền gốc và lãi vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng

C. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu trả nợ cho đến thời điểm hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng được ký giữa ngân hàng

Câu 13: Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây?

A. Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền sử dụng, quản lý hợp pháp của khách hàng vay hoặc của bên bảo lãnh; Tài sản được phép giao dịch tức là tài sản mà pháp luật cho phép không cấm mua, bán, tặng cho, chuyển nhượng, chuyển đổi, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác

B. Tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm

C. Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay, bên bảo lãnh phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay và phải cam kết chuyển quyền hưởng tiền bồi thường từ tổ chức bảo hiểm cho ngân hàng

D. Tất cả các điều kiện nêu trên

Câu 14: Vận đơn đường biển là:

A. Hợp đồng chuyên chở hàng hoá

B. Chứng từ chứng nhận quyền sở hữu về hàng hoá

C. Chứng từ có thể chuyển nhượng được

D. Tất cả các câu trên

Câu 15: Ngân hàng và khách hàng thoả thuận giá trị tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và thời điểm nào?

A. Khi ký kết hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

B. Khi khách hàng xin vay vốn

C. Khi ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm

Câu 17: Trong các chứng từ về vận tải sau, loại chứng từ vận tải nào không chuyển nhượng được?

A. Hợp đồng thuê tàu chuyến

B. Hợp đồng thuê tàu chợ

C. Vận đơn hàng không

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 19: Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực hiện biện pháp nào?

A. Đồng tài trợ

B. Bán nợ

C. Cơ cấu lại nợ

D. Hạn chế cho vay

Câu 20: Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:

A. Dòng tiền của dự án tăng

B. Dòng tiền của dự án giảm

C. Dòng tiền của dự án không thay đổi

D. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm