Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 15

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 108 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Chi phí về kinh doanh của ngân hàng gồm:

A. Chi phí về hoạt động lãi 

B. Chi phí về hoạt động dịch vụ 

C. Chi phí về hoạt động lãi và chi phí về hoạt động dịch vụ, chi phí bảo hiểm tiền gởi 

D. Chi phí về hoạt động lãi, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác 

Câu 2: Tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý thuộc loại tài khoản nào sau đây:

A. Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ-Có

B. Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ 

C. Loại tài khoản thuộc tài sản Có 

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 3: Các nghiệp vụ nào sau đây khi phát sinh phải nhập ngoại bảng:

A. Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt Nam 

B. Chứng từ có giá trị ngoại tệ của nước ngoài gửi đến chờ thanh toán 

C. Kim loại quý, đá quý giữ hộ 

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 7: Báo cáo tài chính năm được lưu trữ tối thiểu:

A. 5 năm kể từ khi kết thúc niên độ.

B. 10 năm kể từ khi kết thúc niên độ.

C. 20 năm kể từ khi kết thúc niên độ. 

D. Trên 20 năm kể từ khi kết thúc niên độ.

Câu 9: Khi vận chuyển hàng đặc biệt bằng xe ô tô chuyên dùng, tiền mặt được bảo quản như thế nào?

A. Đóng bao niêm phong kẹp chì, đặt tại khoang của lái xe

B. Đóng bao niêm phong kẹp chì, bảo quản trong khoang chứa hàng

C. Bảo quản trong túi xách, cặp có khóa loại tốt mang theo người. 

D. Đóng bao, cột chắc chắn, không cần niêm phong

Câu 10: Trong trường hợp sau, trường hợp nào đơn vị thu đổi có trách nhiệm thu đổi ngay khi khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ, không thu phí:

A. Tiền giấy bị cháy

B. Tiền polymer bị co lại do tác động nhiệt 

C. Tiền bị mòn, rách do quá trình lưu thông

D. Tiền có nhiều chữ viết 

Câu 11: Những hành vi nào trong những hành vị dưới đây là không vi phạm pháp luật:

A. Giao dịch viên qũy của Ngân hàng trả lại tiền giả cho khách hàng khi phát hiện tiền giả

B. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do NHNN Việt Nam phát hành trong lãnh thổ Việt Nam

C. Cung cấp số lượng tiền giả do đơn vị mình thu hồi được do báo chí đăng tải 

D. Niêm yết thông báo công khai của NHNN đặc điểm nhận biết tiền giả xuất hiện trong lưu thông

Câu 12: Đơn vị nào dưới đây có thẩm quyền thực hiện việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông: 

A. Kho bạc Nhà nước và các qũy của NHNN

B. Bưu điện 

C. Các Tổ chức tín dụng 

D. Câu a và c

Câu 13: Thủ qũy có những quyền nào dưới đây:

A. Từ chối xuất, nhập, thu, chi bất kỳ tài sản nào nếu không có lệnh xuất nhập, chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp.

B. Không cho nhập vào kho những tài sản, giấy tờ không được quy định bảo quản trong kho tiền.

C. Không cho những người không có trách nhiệm, không được lệnh vào nơi giao dịch và kho tiền của đơn vị.

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 14:  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là:

A. 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính 

B. 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính

C. 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính

D. 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính

Câu 15: Phương pháp ghi nhận Thu nhập từ hoạt động chuyển tiền hiện Ngân hàng đang áp dụng là:

A. Thực thu, Thực chi

B. Phân bổ 

C. Dự thu, Dự chi 

D. Cả ba phương pháp trên

Câu 17: Các khoản lãi/ phí phải thu đã hạch toán vào thu nhập nhưng thực tế không thu được khi thoái thu hạch toán:

A. Giảm thu (Nợ TK Thu nhập) 

B. Tăng chi (Nợ TK chi phí) 

C. Cả a và b đều sai

Câu 18: Khoản chi phí nào sau đây được tính vào chi phí hợp lý: 

A. Tiền phạt vi phạm pháp luật

B. Chi lãi huy động vốn

C. Chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ

Câu 19: Theo luật thuế TNCN hiện nay mức thu nhập chịu thuế là: 

A. Trên 4 triệu đồng

B. Trên 7 triệu đồng 

C. Trên 10 triệu đồng 

Câu 20: Khoản chi cho các hoạt động thể thao – văn hóa của tập thể CBNV, tổ chức tín dụng được trích từ quỹ nào theo quy định?

A. Quỹ khen thưởng

B. Quỹ dự phòng tài chính

C. Quỹ phúc lợi 

D. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Câu 21: Tài sản cố định nào sau đây thuộc tài sản cố định vô hình:

A. Nhà cửa, vật kiến trúc

B. Quyền sử dụng đất

C. Máy móc, thiết bị 

D. Phương tiện vận tải

Câu 22: Các chứng từ sau đây chứng từ nào là chứng từ nội bộ:

A. Phiếu xuất ấn chỉ 

B. Bảng tính khấu hao 

C. Chứng từ điều chuyển vốn nội bộ 

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 23: Theo quy định hiện nay, TSCĐ phải có nguyên giá từ mức nào sau đây trở lên:

A. 05 triệu đồng

B. 10 triệu đồng

C. 15 triệu đồng 

D. 20 triệu đồng

Câu 24: Theo quy định Thuế TNDN hiện hành, chi phí nào sau đây không được tính là chi phí hợp lý:

A. Chi phí quảng cáo, lễ tân khánh tiết,hoa hồng môi giới… (không vượt 10% tổng số chi được trừ) 

B. Chi phí đào tạo.

C. Chi phí do vi phạm luật giao thông.

D. Câu a và b đều sai 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 15
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm

Cùng danh mục