Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 9

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 221 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Nobody likes ---------- bad news.

A. to be tell

B. to be told

C. be told

D. tell

Câu 2: That lady is -------- one in this club.

A. prettier

B. most pretty

C. more pretty

D. the prettiest

Câu 5: I turned round and ---------- Paula.

A. see

B. saw

C. was seeing

D. seen

Câu 7: I -------------- Mary. Is she here?

A. look for

B. was looking for

C. looked

D. am looking for

Câu 9:  I’m hot because I ------------- for hours.

A. have run

B. have been running

C. ran

D. am running

Câu 10: …….. he and his wife ……. in their house for a long time?

A. Have/live

B. Has/lived

C. Have/lived

D. Did/live

Câu 14: What --------- you--------- at weekend when you were a child?

A. do/ do

B. have/done

C. did/ use to do

D. did/ used to do

Câu 15: Sorry. I ------------ one of the nicest dishes.

A. have broken

B. broke

C. have been breaking

D. had broken

Câu 16: Here’s my wallet! I ----------- for it for ages.

A. had looked

B. have been looking

C. look

D. looked

Câu 17: Since we ---------- in the new house we ----------- very busy.

A. move/ are

B. have moved/ were

C. moved/ were

D. moved/ have been

Câu 18:  -------- the moon last night?

A. Have you seen

B. Did you see

C. Do you see

D. Had you seen

Câu 19: When you --------- your work, you may leave the room.

A. will finish

B.  finishing

C.  finished

D. had finished

Câu 21: I haven’t heard from my son ------------

A. for several weeks

B. for several weeks ago

C. since several weeks before

D. since a long time

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm