Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 1

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 3: ________ at the airport more early, he would have met his friend.

A. Then he arrived

B. Had he arrived

C. When he arrived

D. He has arrived

Câu 5: My little girl is tired now because she ________ all day.

A. studies

B. studied

C. has been studying

D. has studied

Câu 6: ________________________, he left the hall quickly.

A. Not be rewarded with a smile

B. Not rewarding with a smile

C. Not having rewarded with a smile

D. Not being rewarded with a smile

Câu 12: “I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.

A. Paul apologized to Susan for having given the wrong number.

B. Paul accused Susan of having given him the wrong number.

C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.

D. Paul denied giving Susan the wrong number.

Câu 13: I needn’t have watered the garden because it came down in torrents after that.

A. If only I had watered the garden before it came down in torrents.

B. It’s a pity I had watered the garden before it came down in torrents.

C. I regret having watered the garden before it came down in torrents.

D. If it had came down in torrents, I wouldn’t have watered the garden.

Câu 14: The students complained that the teacher was inexperienced. 

A. The teacher was popular despite his inexperience.

B. The teacher was favored because of his inexperience.

C. The students praised the teacher for his inexperience.

D. The teacher was not supported for his inexperience.

Câu 15: We gain more knowledge about how to stay safe online. We worry about the threats of cybercrime less.

A. The more knowledge about how to stay safe online we gain, the more we worry about the threats of cybercrime.

B. The more we stay online to gain safety knowledge, the less we worry about the threats of cybercrime.

C. The more knowledge about how to stay safe online we gain, the less we worry about the threats of cybercrime.

D. The more we know about how to stay safe online, we worry about the threats of cybercrime less

Câu 16: We arrived at the airport. We realized our passports were still at home.

A. Not until we arrived at the airport, did we realize that our passports were still at home.

B. We arrived at the airport and realized that our passports are still at home.

C. Not until had we arrived at the airport, we realized our passports were still at home.

D. It was until we arrived at the airport that we realize our passports were still at home.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm