Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 8

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 85 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 11: Jim doesn’t enjoy-------------- sport.

A. to do

B. doing

C. do

D. to doing

Câu 13: Would you like something -----------?

A. drink

B. drinking

C. to drink

D. drinks

Câu 15: It’s hard ------------ my father as a child.

A. imagine

B. imagining

C. imagines

D. to imagine

Câu 17:  I wouldn’t like -------- a marathon.

A. run

B. to run

C. running

D. ran

Câu 18: It’s impossible ----------- Chinese in a year.

A. learning

B. learn

C. to learn

D. learnt

Câu 19:  I’m not used to ---------- as early as this.

A. get up

B. getting up

C. to get up

D. gets up

Câu 21:  £ 300 for shoes! That’s -------------!

A. such expensive

B. so rich

C. so expensive

D. so a high price

Câu 22: When my children were little we -------- hours playing in the garden.

A. used to spending

B. used to spend

C. are used to spending

D. are used to spend

Câu 24: You --------- eat and drink in class.

A. must

B. mustn't

C. have to

D. don't have to

Câu 25: I know several engineers from ---------.

A. England

B. the England

C. an England

D. English

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm